Konkursy/

2012-11-16

Zakończone

Konkurs udziewczyn.pl i Imperium Kobiet

Uważasz się za kobietę spełnioną? Lubisz być na bieżąco? Czytać dobre artykuły, czuć zapach papieru i trzymać w dłoniach najnowsze wydanie magazynu? Jeżeli tak, zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy nagród od Imperium Kobiet.

  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem opisz akcję, którą według Ciebie portal udziewczyn.pl oraz Imperium Kobiet mogłyby razem zorganizować. Przedstaw swój pomysł, napisz dlaczego właśnie ten pomysł jest według Ciebie dobry, a możliwe, że nagrody powędrują właśnie do Ciebie.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów w skład, których wchodzą:
 
Magazyn Imprerium Kobiet wydanie wrześniowo- październikowe
Eko torba Imprerium Kobiet - kolor fioletowy
Długopis Imperium Kobiet

Konkurs trwa od 16 listopada 2012 d0 25 listopada 2012.Sponsor nagród: www.ikmag.pl


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs udziewczyn.pl i Imperium Kobiet” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 16 listopada 2012 d0 25 listopada 2012roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem opisz akcję, którą według Ciebie portal udziewczyn.pl oraz Imperium Kobiet mogłyby razem zorganizować. Przedstaw swój pomysł, napisz dlaczego właśnie ten pomysł jest według Ciebie dobry, a możliwe, że nagrody powędrują właśnie do Ciebie.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysyłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 listopada 2012.

 

Komentarze (14)

Iwunia13 (2012-11-25 23:51:14)
Akcja:)
Myślę, że ze względu na fakt, iż byłaby to akcja 2 rodzajów mediów, świetna byłaby akcja ZIELONE ŚWIATŁO DLA PROFILAKTYKI!!! Profilaktyka (szeroko pojęta) jst niezbędna w Polsce, gdzie tyle osób umiera z powodu za późno zdiagnozowanych chorób. Oszukujemy się, nie zwracamy uwagi na pierwsze sygnały o chorobach, zapominamy o regularnych badaniach. Dzięki akcji zarówno w portalu udziewczyn.pl i w gazecie Imperium Kobiet, byłaby szansa dotarcia do większej grupy odbiorców. W ramach akcji można by bezpośrednio przypominać od jakiego wieku kobiety powinny zacząć wykonywać regularnie np. mammografię, cytologię, rentgen płuc czy EKG i w jakich odstępach czasu powinny je wykonywać (np. co 2 lata, czy co 5 lat). Kobiety często zaniedbują swoje zdrowie, myśląc o innych - mężu, dzieciach, itp. a zapominiając o sobie. W ramach akcji można by przytaczać statystyki i wypowiedzi samych kobiet, ile zdrowia, pieniędzy, nerwów, a czase wręcz czyjegoś życia, możnaby zaoszczędzić, gdyby zamiast poświęcać czas na leczenie po latach zaniedbań, przeznaczyć ten czas wcześniej na profilaktykę, a tym samym zapobieżenie lub wczesne wykrycie choroby.
werkados@gmail.com (2012-11-25 23:47:45)
Akcja
 Portal udziewczyn.pl oraz Imperium Kobiet moglibi wspólnie połączyć siły i walczyć przeciwko temu, co dla wszystkich kobiet, niezależnie od wieku, jest zagrożeniem. Mam tu na myśli propagowanie wśród Dziewczyn i Kobiet profilaktycznych badań w kierunku raka piersi i szyjki macicy. Dlaczego ten pomysł? Moja bliska koleżanka, lat 22, umarła rok temu na raka piersi. Młode dziewczyny często uważają, że są za młode, to ich jeszcze nie dotyczy. Akcje uświadamiające są potrzebne! Zachęcanie do samobadania, a także pokazanie jak powinno ono wyglądać. Może warto by było pomyśleć nad filmikiem instruktażowym? A może dobrym pomysłem byłoby stworzenie informatorów zawierających niezbędne informacje, które KAŻDA kobieta (i dziewczyna) powinna wiedzieć. Wierzę, że  przekazywanie jak największej ilości wiedzy oraz poruszanie tematu choroby pomogłoby w profilaktyce raka i zwiększy jego wykrywalność we wczesnym stadium choroby. Moglibyście przyczynić się do tego, czy to nie wspaniała koncepcja? Akcja mogłaby się nazywać "Na ratunek życiu". 
mika19 (2012-11-25 22:50:47)
:)
promować czytanie...zgodnie z piosenką Wojciecha Młynarskiego "Jeśli za mało książek znasz - - to Ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J. S. Bach - - to spłaszcza Ci czółka dach. Nieznany Ci Edypa los - - to deformuje Ci nos"
mikusia89 (2012-11-25 21:02:48)
akcja
Moja propozycja to zorganizowanie akcji pomocniczo - urdowej dla zapracowanych , ale chcących wyglądać pięknie każdego dnia kobiet. Taki tok artykułów mówiłby o tym jak wykonać makijaż odpowiedni dla danej cery, w co się ubrać oraz jak pomalować do pracy, a jak na imprezowy wieczór  , jakie kolory oraz motywy są aktualnie modne   , oraz gdzie można znaleźć  tanie , a modne ciuszki. Wiem że takich porad w internecie jest mnóstwo, ale wiem też  sama po sobie, że po całym dniu pracy i obowiązków domowych poprostu nie chce mi się szukać i wybierać , wolałabym mieć wszystko w jednym konkretnym miejscu , napisane lub pokazane  w prosty sposób, który jest zrozumiały dla każdego , jednym słowem krótko, zwięźle i  na temat ; tak abym w czasie popołudniowej kawy mogła zajrzeć i wybrać odpowiedni dla siebie styl na kolejny dzień. Zapewne każda  z nas chętnie w te 5 minutek dziennie spróbowałaby odmienić swój styl , a może nawet życie.
pinakoladka (2012-11-25 18:02:48)
Akcja
portal udziewczyn.pl oraz Imperium Kobiet powinny zorganizowac poszukiwanie redaktorki internetowo-prasowej. Artykuły mogłyby ukazywać się na stronach pisma a czasami też na stronie udziewczyn.pl Pokażmy światu jaką kobiety mają wyobraźnię, lekkie pióro i głowę pełną pomysłów !
pinakoladka (2012-11-25 18:02:27)
Akcja
portal udziewczyn.pl oraz Imperium Kobiet powinny zorganizowac poszukiwanie redaktorki internetowo-prasowej. Artykuły mogłyby ukazywać się na stronach pisma a czasami też na stronie udziewczyn.pl Pokażmy światu jaką kobiety mają wyobraźnię, lekkie pióro i głowę pełną pomysłów !
glabelka (2012-11-23 22:07:48)
Pomysł na akcję
Portal udziewczyn.pl i Imperium Kobiet mogłyby zorganizować razem akcję "Drugie życie ciucha", promującą wymianę ubrań wśród kobiet i tym samym przyczyniającą się do ochrony środowiska. Ile to razy zdarza się kobietom wyrzucać do kosza ubrania w naprawdę bardzo dobrym stanie? Do akcji można by zaprosić znane szafiarki, które pokazałyby, jak wiele modnych kombinacji można stworzyć za pomocą kilku rzeczy i w jaki sposób nawet banalny dodatek zmienia styl danego stroju. Tym samym uświadomiłyby one uczestniczkom akcji, że kreatorami mody może być każda z nas i że każda z nas może wypracować swój własny, niepowtarzalny styl. Akcji towarzyszyłyby pokaz mody kilku popularnych szafiarek oraz warsztaty przerabiania starych sukienek/torebek. Wisienką na torcie mogłaby być możliwość spotkania się ze znanymi projektantami mody, którzy w ciekawy sposób opowiedzieliby o swojej pracy.
bru24 (2012-11-23 11:09:31)
włosy za życie
Uważam, że szczytną akcją byłoby zorganizowanie konkursu na najdłuższe włosy. Laureatka, oprócz nagrody wyraziłaby zgodę na ścięcie ich i przekazanie Organizatorowi. Przekazanie ściętych włosów pozwoliłoby zrobić naturalne peruki dla kobiet poddających się chemioterapii. Włosy odrosną, a  w ten sposób można uratować czyjeś życie.
nieznajoma166 (2012-11-22 18:54:33)
Akcja
 Imperium Kobiet - kontratakuje!  Akcja dla wszystkich kobiet, które czują, że potrzebują pomocy innych. Kobiety, które są w jakiś sposób krzywdzone lub niedoceniane w pracy dzieliłyby się swoimi problemami na łamach magazynu i portalu udziewczyn.pl. Na bieżąco inne kobiety mogłyby je wspierać i im doradzać. Najtrudniejsze przypadki byłyby rozstrzygane z grupą kobiet, które zgodziłyby się wspomóc potrzebującym "na żywo". Akcje byłyby rozgłaszane i reklamowane a krzywdzący pracodawcy i złe miejsca pracy byłyby znane w całej Polsce, przez to unikane przez szanujące się kobiety. 
Erna (2012-11-19 16:47:56)
Akcja
WSPÓLNIE MOGĄ  PROPAGOWAĆ AKCJĘ " KOBIETA ZADOWOLONA Z ŻYCIA - DEPRESJI SIĘ NIE PODDA",DLATEGO ŻE JESIENIĄ STAN SMUTKU, NIEZADOWOLENIA Z ŻYCIA, Z PRACY POWODUJE ŻE WIELE KOBIET O TEJ PORZE ROKU MA DEPRESJĘ I NIE POTRAFI SAMA SOBIE POMÓC.  AKCJA, NAŚWIETIŁABY PRZYCZYNY I SKUTKI DEPRESJI A TAKŻE JAK SOBIE POWINNY POMÓC KOBIETY I GDZIE SZUKAC POMOCY.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar