Konkursy/

2012-11-13

Zakończone

Konkurs z Kamisem

Lubisz czasem przyrządzić coś pysznego? Przyprawy, a zwłaszcza zioła to dla ciebie podstawa? Wszystkich smakoszów zapraszamy do konkursu z Kamisem, w którym do wygrania bardzo ciekawe zestawy.

 


 


Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów blistrów (po 4 blistry w zestawie).

 Konkurs trwa od 12 listpada d0 13 grudnia 2012.

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Kamisem” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 listpada d0 13 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 listopada 2012.  
 

Komentarze (191)

elwira (2012-11-22 12:00:30)
konkurs
Dużo gotuje, dużo przyprawiam wciąż szukam inspiracji, nowych smaków i zapachów. Dla mnie danie bez zestawu przypraw i dodatków to danie bez smaku. Od dawna kupuje, kolekcjonuje,wyszukuje,próbuje i smakouje nowe i wciąż nowe przyprawy, całe zestawy przypraw, gotowe pomysły na dania i jest wspaniale. Wszyscy jedzaą , próbuja no i "niestety" podgapiaja. Zainspirowały mnie  zaproponowane zestawy i bardzooooo chce coś z nich wyczarować.
Paulina.N (nowocinska87@wp.pl) (2012-11-22 11:40:03)
konkurs
 Chciała bym wygrać zestaw przypraw ponieważ moja przygoda z gotowaniem rozpoczęła się od niedawna. Jestem żoną i matką 3 letniego smyka dlatego zazwyczaj gotuję dania dobrze im znane smakowo. Dla mnie są one już po prostu "oklepane". Chciała bym wprowadzić do swojej kuchni coś nowego i smacznego. Mam nadzieję, że przyprawy Kamis pomogą mi w tym i staną się inspiracją.
Paulina.N (2012-11-22 11:37:47)
Konkurs
 Chciała bym wygrać zestaw przypraw ponieważ moja przygoda z gotowaniem rozpoczeła się od niedawna. Jestem żoną i matką 3letniego smyka dlatego zazwyczaj gotuję dania dobrze im znane smakowo. Dla mnie są one już poprostu "oklepane". Chciała bym wprowadzić do swojej kuchni coś nowego i smacznego. Mam nadzieję, że przyprawy Kamis pomogą mi w tym i staną się inspiracją.
Paulina.N (2012-11-22 11:36:14)
Konkurs
 Chciała bym wygrać zestaw przypraw ponieważ moja przygoda z gotowaniem rozpoczeła się od niedawna. Jestem żoną i matką 3letniego smyka dlatego zazwyczaj gotuję dania dobrze im znane smakowo. Dla mnie są one już poprostu "oklepane". Chciała bym wprowadzić do swojej kuchni coś nowego i smacznego. Mam nadzieję, że przyprawy Kamis pomogą mi w tym i staną się inspiracją.
efiaczek (2012-11-21 23:33:08)
odpowiedź konkursowa
Moja przygoda z przyprawami zaczęła się w dzieciństwie od pewnej pizzy, która bardzo mi smakowała. W niedługim czasie odkryłam, że dodawane było do niej oregano, którego smaku wtedy jeszcze nie znałam, a któremu ta pizza zawdzięczała swój niepowtarzalny smak. Gdy dorosłam do samodzielnego przygotowywania posiłków zaczęłam odkrywać jakże przebogaty świat przypraw. To właśnie wtedy zaczął się okres moich kulinarnych eksperymentów, który trwa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego.   Dzięki przyprawom przenoszę się do innych krajów, innych światów. To mój bilet także do tych kuchni świata, których zapewne nie będę miała okazji wypróbować konkretnie w danym kraju. Uważam, że przyprawy stanowią duszę potrawy. Traktuję je jak okno na świat. Takie magiczne okno, bo potrafiące wyrysować przed oczami nawet te bardzo egzotyczne dla nas kraje i pozwolić przeciętnemu smakoszowi rozkoszować się jakąkolwiek by nie zapragnął potrawą z przebogatej oferty kuchni świata.   To właśnie przyprawy podkreślają smak potraw i wydobywają z nich niepowtarzalny aromat. Stanowią one klucz-wytrych do wielu drzwi, wielu ludzkich serc i odmiennych kultur. To one nadają daniu właściwy smak, a odpowiednio dobrane potrafią wyczarować cuda i wodzić na pokuszenie nie tylko zmysł węchu ale też i smaku. To one przełamują kuchenną nudę i rutynę. Dzięki nim kuchnia raz pachnie tradycją, innym zaś razem uwodzi domowników egzotyką. Przyprawy to naturalna rozkosz dla podniebienia i mądrość wielu pokoleń.   Chcę z pomocą wygranych przypraw poszerzyć swój kuchenny repertuar, zaskoczyć gości i samej sobie dać się zaskoczyć. Dla mnie przyprawami świat stoi. W mojej kuchni zostaną one odpowiednio docenione, zajmą należne im, honorowe miejsce, ale na niezbyt długo, bo z pewnością szybko je wykorzystam. Czy są odpowiedniejsze ręce, w które może trafić ta nagroda? : )
Annabell14 (2012-11-21 22:19:06)
konkurs
Bo uwielbiam gotować, przyprawiać, smakować. A dobry zestaw przypraw to jest to co jest mi najbardziej w tym moim gotowaniu do szczęścia potrzebne.
paulina2157 (2012-11-21 21:02:06)
kamis
OTO 5 POWODÓW DLA KTÓRYCH CHCĘ WYGRAĆ ZESTAW BLISTRÓW 9kolejnośc przypadkowa) 1. Wygrana daje mi dziką radość na cały dzień ;) 2.Chcę ruszyć na podbuj kuchni bez armii ziół i przypraw kamis grozi to jak do tej pory klęską (bezsmakowe, nijakie obiady) 3.nie potrafię mieszać ze sobą przypraw i ziół i dodawać ich w odpowiednich proporcjach efekt (patrzeć punkt nr2 w nawiasie) 4,Lubię testować nowości. 5.uwielbiam aromaty ziół i smak przypraw
ula50 [at] vp.pl (2012-11-21 20:34:28)
konkurs
Aby później chcieć kupować, Najpierw trzeba wypróbować!
bartek (2012-11-21 20:10:53)
konkurs
 gdy zobaczyłem reklame tego produktu bordzo chxiałem go miec i dlatego chcem wygrac te przyprawy.
amrsta (2012-11-21 19:18:55)
konkurs
Chciałabym wygrać zestaw przypraw , gdyż w mojej kuchni nie może nigdy zabraknąć ziół,które swoim aromatem urozmaicają smak potraw. Niestety trudno jest dostać wszystkie świeże zioła  , dlatego gotując używam ziół suszonych.  Myślę, że to jest rzecz , która zawsze się przydaje w kuchni.
Strona komentarzy 9 z 20
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar