Konkursy/

2012-11-13

Zakończone

Konkurs z Kamisem

Lubisz czasem przyrządzić coś pysznego? Przyprawy, a zwłaszcza zioła to dla ciebie podstawa? Wszystkich smakoszów zapraszamy do konkursu z Kamisem, w którym do wygrania bardzo ciekawe zestawy.

 


 


Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów blistrów (po 4 blistry w zestawie).

 Konkurs trwa od 12 listpada d0 13 grudnia 2012.

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Kamisem” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 listpada d0 13 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 listopada 2012.  
 

Komentarze (191)

isskaa@poczta.onet.pl (2012-11-24 21:32:05)
konkurs
Dałabym je mamie w prezencie. Ona rzadko gotuje, niezbyt to lubi, ale może takie gotowe rozwiązanie pomogłoby jej i zrobiłaby coś pysznego na obiad :D
OLA (2012-11-24 20:38:09)
konkurs
Gotowanie jest moją wielka pasją i wraz z tym zesawem mogła bym sprawic bliskim wielka przyjemność i wraz z tymi przyprawami z pewnościa uzyskała bym wspaniały końcowy efekt. Uważam , że gotowanie jest sztuką, którą każdy może osiągnąć, jeżlei tylko chce, a w towarzystwie tych przypraw było by to jeszcze prostsze. Pozdrawiam Serdecznie!
Justyna (2012-11-23 23:27:12)
smacznie tylko gdy dobrze doprawione
 Potrawy smakują mi i mojej rodzinie wyłącznie gdy są dobrze doprawione.Szczypta odpowiednio dobranych ziół, a podniebienie jest rozpieszczone.
Martyna (2012-11-23 23:23:07)
konkurs
chcialabym sprobowac w koncu czegos nowego :) rzadko gotuje ale majac w kuchni takie przyprawy bede to robic czesciej:P 
Kasia (2012-11-23 21:50:58)
Kamis
Bo nie umiem gotować.
Karolina07 (2012-11-23 19:49:49)
konkurs
Bardzo chciałabym wygrać te przyprawy. 2 wzięłabym dla siebie a 2 dała w prezencie mojej mamie. Umożliwiłyby przyprawianie potraw. Mój mały 2 letni brat uwielbia smakować nowych obiadków, dlatego zrobiłabym jakieś pyszne jedzonka ;))
Magda (2012-11-23 17:39:07)
konkurs
Jestem uczennicą technikum gastronoicznego i uwielbiam gotować. W kuchni często eksperymentuje smakiem i aroamtem . Wygranie przywpraw firmy Kamis pomogło by mi w stworzeniu nowych  pysznych potraw :)
Dorota02 (2012-11-23 15:16:19)
Konkurs
5 miesięcy temu zostałam mamą :) co mnie bardzo cieszy, jednak jak wiadomo karmiąca mama nie ma zbyt dużego wyboru w produktach spożywczysz i nie może zjeść byle co. Chyba każdy przyzna mi rację, że jedzenie, które spożywa karmiąca mama jest bez smaku, co powoduje, że poprostu odechciewa się jedzenia czegokolwiek! Jednak powoli zaczełam wprowadzać przyprawy do moich dań, sałatek, itp. i muszę przyznać, że przyprawy kamis "uratowały mnie" - mam apetyt do jedzenia, ponieważ dania nabrały smaku. Używam różnych ziół, a córeczka świetnie przyjmuje pokarm. Zastanawiałam się wiele razy jak można jeść coś ze smakiem, jak nie jest doprawione? Poprostu nie można :(! a ja uwielbiam dobrze dopawione jedzenie. Dlatego też ostatnio kupiłam duży organizer na przyprawy, jednak nie udało mi się go napełnić w całości, bo brakuje mi wielu przypraw. Może Wy pomożecie mi go zapełnić:)? i wprowadzić do mojej kuchni nowe smaki:). Pozdrawiam Was i wszystkie mamy:)
Dorota02 (2012-11-23 14:57:19)
Konkurs
5 miesięcy temu zostałam mamą :) co mnie bardzo cieszy, jednak jak wiadomo karmiąca mama nie ma zbyt dużego wyboru w produktach spożywczysz i nie może zjeść byle co. Chyba każdy przyzna mi rację, że jedzenie, które spożywa karmiąca mama jest bez smaku, co powoduje, że poprostu odechciewa się jedzenia czegokolwiek! Jednak powoli zaczełam wprowadzać przyprawy do moich dań, sałatek, itp. i muszę przyznać, że przyprawy kamis "uratowały mnie" - mam apetyt do jedzenia, ponieważ dania nabrały smaku. Używam różnych ziół, a córeczka świetnie przyjmuje pokarm. Zastanawiałam się wiele razy jak można jeść coś ze smakiem, jak nie jest doprawione? Poprostu nie można :(! a ja uwielbiam dobrze dopawione jedzenie. Dlatego też ostatnio kupiłam duży organizer na przyprawy, jednak nie udało mi się go napełnić w całości, bo brakuje mi wielu przypraw. Może Wy pomożecie mi go zapełnić:)? i wprowadzić do mojej kuchni nowe smaki:). Pozdrawiam Was i wszystkie mamy:)
Aga Basia (2012-11-23 14:19:50)
KAMIS NA MISS PRZYPRAW!
 KAMIS NA MISS PRZYPRAW!  Uwielbiam gotowanie a co za tym idzie -kombinowanie z przyprawami . MOJA KUCHNIA INSPIRUJE SIE PRZYPRAWAMI KAMIS POTRAWY  SA PYSZNE I ZNIKAJA Z TALERZY W MIG.
Strona komentarzy 7 z 20
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar