2012-10-23

Zakończone

Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics

Każda z nas robi wszystko, by każdego dnia wyglądać pięknie. Dbamy o cerę zwłaszcza w tych najdelikatniejszych miejscach. Skóra pod oczami wymaga specjalnych zabiegów. Weź udział w konkursie i wygraj zestawy płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.
  


Co należy zrobić?
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma.

Podpowiedź znajdziesz na www.switpharma.pl

Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.Warunkiem jest polubienie www.switpharma.pl na fb: http://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIT-Pharma/356655054405575

 

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 5 podwójnych zestawów płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.


Konkurs trwa od 23 października 2012 do 23 listopada 2012.


WIĘCEJ o płatkach TUTAJ


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 października 2012 do 23 listopada 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma.

Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.

Warunkiem jest polubienie www.switpharma.pl na fb: http://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIT-Pharma/356655054405575

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile/ zdjęcia...........
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą poprawne odpowiedzi i ciekawe uzasadnienie, oraz polubią www.switpharma.pl na fb.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 październik 2012.
 

Komentarze (42)

AngelaS77 (2012-10-28 15:37:00)
konkurs
Exclusive cosmetics-maseczki do twarzy:hialurowa,kolagenowa,liftingująca,nawilżająca.  -krem nawilżający z żeńszeniem,-mleczko do demakijażu ,spirytus kosmetyczny. Prestige:Kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialurowym.Złote płatki pod oczy z kwasem hialurowym.Acne Line antybakteryjny tonik oczyszczający,antybakteryjny żel do mycia twarzy,krem matująco- nawilżający,antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem.Rot for men:krem do golenia sensitiwe,krem do golenia enerdy,balsam po goleniu sensitiwe,żel po goleniu energy,nawilżający krem ochronny sensitiwe,regenerujący krem przeciwzmarszczkowy energy.                                           2.Bardzo bym chciała wygrać zastaw płatków pod oczy poniewasz myślę że już czas najwyrzszy wyprubować coś nowego coś innego .Nigdy nie miałam styczności z produktami takiego typu raczej widziałam na filmach .Fajnie by było mieć coś takiego w domu i wspomuc trochę skórę pod oczami po nieprzespanych nocach od wstawania do dziecka,mam nadzieję że dopisze mi choć odrobinę szczęscia.
skali (2012-10-28 14:21:15)
konkurs
 skab@vip.wp.pl
skali (2012-10-28 14:19:40)
konkurs
 1. EXCLUSIVE COSMETICS MASECZKA DO TWARZY HIALURONOWA  2. EXCLUSIVE COSMETICS MASECZKA DO TWARZY NAWILŻAJĄCA 3. EXCLUSIVE COSMETICS MASECZKA DO TWARZY KOLAGENOWA 4. EXCLUSIVE COSMETICS MINI MLECZKO DO DEMAKIJAŻU 5. ACNELINE ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO MYCIA TWARZY 6. ACNELINE ANTYBAKTERYJNY TONIK OCZYSZCZAJĄCY Chętnie bym przetestował ten produkt, ponieważ wydaje się być ciekawym pomysłem...
zabajka (2012-10-28 14:19:13)
odpowiedź na pytanie konkursowe
Produkty do pielęgnacji marki Świt Pharma to między innymi: 1. ACNELINE Antybakteryjny żel do mycia twarzy 2. ACNELINE Krem matująco-nawilżający 3. ACNELINE Antybakteryjny tonik oczyszczający 4. CleanHands Antybakteryjny żel do rąk 5. Exclusive Krem do rąk i pzanokci 6. Exclusive Krem do stóp Chciałabym wygrać te płatki pod oczy, ponieważ może dzięki nim brat by się ze mnie nie nabijał, że mimo 26 lat na karku, robią mi się już kurze łapki pod oczami ;). Pozwólcie mi utrzeć nosa temu madrali! A tak na serio to szukam czegoś skutecznego, co zlikwiduje moje worki i cienie pod oczami. Może akurat te płatki byłyby strzałem w 10-tkę?
Angela (2012-10-28 12:43:05)
Konkurs
 EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa  EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy kolagenowa  AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy  AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczająca  EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy nawilżajaca  EXCLUSIVE COSMETICS mini mleczko do demakijażu Seria Prestige Cosmetics i ich zestaw płatków pod oczy, Być może to własnie on mnie pozytywnie zaskoczy! Bo oczy- zwierciadło duszy tak powszechnie znane Musi być przez nas stale i wytrwale pielęgnowane. By iskry radości w oczkach błyszczały I swym niezwykłym urokiem świat spowijały. Aby czar naszego spojrzenia Dawała ludziom wiele do przemyślenia. I abyśmy mogły poznwać świat wytrwale O nasze oczy musimy zadbać dosknale! Wierzę, że Seria Prestige Cosmetics jest wybawieniem I dla urody marzeń spełnieniem Bo każdy płatek zapewni ukojenie I podkreśli nasze zmysłowe spojrzenie :)
MAGDA (2012-10-28 10:42:17)
KONKURS :)
1. EXCLUSIVE COSMETICS MASECZKA DO TWARZY HIALURONOWA  2. EXCLUSIVE COSMETICS MASECZKA DO TWARZY NAWILŻAJĄCA 3. EXCLUSIVE COSMETICS MASECZKA DO TWARZY KOLAGENOWA 4. EXCLUSIVE COSMETICS MINI MLECZKO DO DEMAKIJAŻU 5. ACNELINE ANTYBAKTERYJNY ŻEL DO MYCIA TWARZY 6. ACNELINE ANTYBAKTERYJNY TONIK OCZYSZCZAJĄCY CHCIAŁABYM WYGRAĆ PŁATKI Z SERII PRESTIGE COSMETICS, PONIEWAZ RAZEM Z MAMĄ MAMY OGROMNE PROBLEMY Z CIENIAMI POD OCZAMI I JESTEŚMY W TRAKCIE POSZUKIWANIA ROZWIĄZANIA TEGO PROBLEMU. MOZE AKURAT TE PLATKI POMOGĄ :)
Monyrka (2012-10-27 19:41:35)
konkurs
EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy kolagenowa AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczająca EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy nawilżajaca EXCLUSIVE COSMETICS mini mleczko do demakijażu Chciałabym wypróbować płatki pod oczy, ponieważ może w końcu zamaskowałabym swoje worki pod oczami.
bb26 (2012-10-27 16:13:29)
konkurs
EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy kolagenowa AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczająca EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy nawilżajaca EXCLUSIVE COSMETICS mini mleczko do demakijażu Płatki Prestige Cosmetics antidotum dla przesuszonej i zmęczonej skóry, z nimi każdy dzień byłby radosny i bez zmarszczek góry. Uporałyby się z ciężkimi pod oczami "workami", worki wolę nosić ale tylko z zakupami. Pozbyłyby się nieznośnych zmarszczek mimicznych i skórę ujędrniły, moje spojrzenie by upiększyły.
Dominika (2012-10-26 17:04:23)
Konkurs
EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy kolagenowa AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczająca EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy nawilżajaca EXCLUSIVE COSMETICS mini mleczko do demakijażu Takie płatki to poratunek dla moich przemęczonych, podkrążonych oczu, więc marzą mi się. dominika-gierszewska@wp.pl
agata17ko (2012-10-25 08:14:35)
Płatki dla poratowania!
Maseczka do twarzy hialuronowa, Maseczka do twarzy kolagenowa, Maseczka do twarzy liftingująca, Maseczka do twarzy nawilżająca, Antybakteryjny żel do mycia twarzy, mini mleczko do demakijażu Płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetic bardzo bym chciała, Dzięki nim wiem, że znowu bym się uśmiachała, Nie miałabym już pod oczami worów, ani innych sinych pod oczami tworów, Dzięki nim ma skóra pod okiem by się odżywiła, A także być może nieco ujędrniła, Gdy rano wstanę i w lustro spogladnę, piękną kobietę znowu oglądnę, Nie będzie już zombi czy innego stwora, Właśnie taka będzie płatków na moim ciele rola!   agata.17ko@wp.pl
Strona komentarzy 4 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar