2012-10-23

Zakończone

Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics

Każda z nas robi wszystko, by każdego dnia wyglądać pięknie. Dbamy o cerę zwłaszcza w tych najdelikatniejszych miejscach. Skóra pod oczami wymaga specjalnych zabiegów. Weź udział w konkursie i wygraj zestawy płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.
  


Co należy zrobić?
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma.

Podpowiedź znajdziesz na www.switpharma.pl

Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.Warunkiem jest polubienie www.switpharma.pl na fb: http://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIT-Pharma/356655054405575

 

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 5 podwójnych zestawów płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.


Konkurs trwa od 23 października 2012 do 23 listopada 2012.


WIĘCEJ o płatkach TUTAJ


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 października 2012 do 23 listopada 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma.

Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.

Warunkiem jest polubienie www.switpharma.pl na fb: http://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIT-Pharma/356655054405575

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile/ zdjęcia...........
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą poprawne odpowiedzi i ciekawe uzasadnienie, oraz polubią www.switpharma.pl na fb.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 październik 2012.
 

Komentarze (42)

asica1079 (2012-10-29 17:55:49)
konkurs
EXCLUSIVE COSMETICS krem nawilżający z żeń-szeniem-EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa-EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy liftingująca-EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy kolagenowa-EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy nawilżajaca-EXCLUSIVE COSMETICS mleczko do demakijażu-EXCLUSIVE COSMETICS Spirytus kosmetyczny-AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczający-AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy-AcneLine krem matująco-nawilżający-AcneLine antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem płatki powinnam dostać jaaaaa;))  moje oczka chętnie je przetestują:)  nigdy nie używałam żadnych płatków...będzie to pierwszy raz i jeśli się przekonam do tych to juz zawsze ze mną będą:)
Karolina (2012-10-29 15:33:43)
Konkursik
maseczki do twarzy kolagenowa i hialuronowa, acneline żel do  mycia twarzy, mini mleczko do demakijażu. Chciałabym dostać płatki, gdyż pragnę je podarwoac mamie, aby mogła wreszcie poczuc sie lepiej i przede wszystkim odmłodzona :) Także ma problem z workami pod oczkami i ma wiele kompleksów na tym punkcie :)
Karolina (2012-10-29 15:29:34)
Konkursik
maseczki do twarzy kolagenowa i hialuronowa, acneline żel do  mycia twarzy, mini mleczko do demakijażu. Chciałabym dostać płatki, gdyż pragnę je podarwoac mamie, aby mogła wreszcie poczuc sie lepiej i przede wszystkim odmłodzona :) Także ma problem z workami pod oczkami i ma wiele kompleksów na tym punkcie :)
kjujik (2012-10-29 15:08:29)
KONKURS
Kosmetyki do twarzy świat Pharma: ACNELINE antybakteryjny tonik oczyszczający, antybakteryjny żel do mycia twarzy, krem matująco-nawilżający EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa, maseczka do twarzy kolagenowa, maseczka do twarzy liftingująca, maseczka do twarzy nawilżająca, krem nawilżający z żeń-szeniem,  mleczko kosmetyczne, spirytus kosmetyczny ROD FOR MEN nawilżający krem ochronny, krem do golenia antybakteryjny Sensitive, regenerujący krem przeciwzmarszczkowy, krem do golenia antybakteryjny Energy ŻEBY WYGRAĆ DZIŚ Z WORAMI, CHCĘ MIEĆ PŁATKI POD OCZAMI
Dusia (2012-10-29 12:46:54)
Zgłoszenie do konkursu
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma: -AcneLine: antybakteryjny żel do mtycia twarzy, krem matująco-nawilżający, antybakteryjny tonik oczyszczający; -Exclusive Cosmetics: maseczka nawilżająca z wyciągiem z ginko bilboa, aloesu i morwy, Krem z żeń-szeniem do twarzy, Mleczko do demakijażu, Spirytus kosmetyczny, maseczka liftingująca z ekstraktem z pomidora i zielonej herbaty, maseczka kolagenowa z fito-kolagenem, ginko bilboa i algami, maseczka hialuronowa z kwasem hialuronowym, ekstraktem z kiełków pszenicy i aloesem; -PRESTIGE Cosmetics: Kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym , Złote płatki pod oczy z kwasem hialuronowym Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics: Chciałabym wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestig, ponieważ chciałabym sprawdzić ich działanie. Używałam już i używam nadal maseczek z lini exclusive, sądzę, że idealnie spełniają swoją rolę, moja twarz jest po nich świetnie nawilżona, gładka i promienna. Chciałabym sprawdzić czy płatki Prestige wygładziłyby moje delikatne zmarszczki pod oczami oraz czy sprawią, że suche skórki w tych miejscach przestaną się pojawiać.
khyc (2012-10-29 11:35:48)
konkurs
Seria AcneLine: Antybakteryjny żel do mycia twarzy, krem matująco-nawilżający, antybakteryjny tonik nawilżający Seria Exclusive: maseczka do twarzy kolagenowa, maseczka do twarzy liftingująca, maseczka do twarzy nawilżająca, krem nawilżający z żeń-szeniem, mleczko kosmetyczne, spirytus kosmetyczny Seria Prestuge: kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, złote płtaki pod oczy z kwasem hialuronowym Seria RodForMan: Nawilżający krem ochronny sensitive, krem do golenia antybakteryjny sensitive, regenerujący krem przeciwzmarszczkowy energy, krem do golenia antybakteryjny energy. Chciałabym wygrac płatki pod oczy, aby mi sie poprawił wzrok.
Anna (2012-10-29 10:58:18)
KONKURS
Rod For Men Krem nawilżający, ochronny, AcneLine do cery trądzikowej antybakteryjny żel do mycia twarzy, AcneLine do cery trądzikowej antybakteryjny tonik oczyszczający, AcneLine do cery trądzikowej krem matująco - nawilżający, EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa, Exclusive Cosmetics krem nawilżający z żeń-szeniem, Exclusice Cosmetics mleczko do demakijażu. Chcę wygrać zestaw płatków pod oczy ponieważ badzo będą dla mnie przydatne. Moje oczy są cały czas opuchnięte i mam bardzo widoczne sine worki pod oczami. Moje dotychczasowe sposoby zbytnie nie poprawiły ich wyglądu. Mam nadzieje, że te płatki mi pomogą i będę wreszcie ładnie wyglądać.  
inga45 (2012-10-28 20:26:56)
Konkurs
AcneLine antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczający AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine krem matująco-nawilżający EXCLUSIVE COSMETICS krem nawilżający z żeń-szeniem EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy hialuronowa EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy kolagenowa EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy liftingująca EXCLUSIVE COSMETICS maseczka do twarzy nawilżajaca EXCLUSIVE COSMETICS mini mleczko do demakijażu EXCLUSIVE COSMETICS mleczko do demakijażu EXCLUSIVE COSMETICS Spirytus kosmetyczny Kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym Złote płatki pod oczy z kwasem hialuronowym ROD FOR MEN Balsam po goleniu SENSITIVE ROD FOR MEN Żel po goleniu ENERGY ROD FOR MEN Regenerujący krem przeciwzmarszczkowy ENERGY ROD FOR MEN Krem do golenia ENERGY ROD FOR MEN Krem do golenia SENSITIVE ROD FOR MEN Nawilżający krem ochronny SENSITIVE Bardzo chciałabym wygrać płatki pod oczy, gdyż byłyby one doskonałym ukojeniem dla mych stale pozbawionych wystarczająco długiego snu oczu, które każdego ranka są opuchnięte i podkrążone. Mam nadzieję, że płatki zredukowałyby ciemne podkówki (które są moją zmorą) i przywróciłyby mym oczom blask, a twarzy uśmiech. Ponadto skóra stałaby się napięta i nawilżona.
wanillia (2012-10-28 17:57:03)
konkurs
Seria AcneLine: Antybakteryjny żel do mycia twarzy, krem matująco-nawilżający, antybakteryjny tonik nawilżający Seria Exclusive: maseczka do twarzy kolagenowa, maseczka do twarzy liftingująca, maseczka do twarzy nawilżająca, krem nawilżający z żeń-szeniem, mleczko kosmetyczne, spirytus kosmetyczny Seria Prestuge: kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, złote płtaki pod oczy z kwasem hialuronowym Seria RodForMan: Nawilżający krem ochronny sensitive, krem do golenia antybakteryjny sensitive, regenerujący krem przeciwzmarszczkowy energy, krem do golenia antybakteryjny energy Chciałabym wygrać płatki pod oczy Exclusive, ponieważ moje spojrzenie potrzebuje rozjaśnienia i świeżości. Mam duże cienie pod oczami i marze o kosmetyku, który pomoże mi się z nimi uporać. Pokładam wielkie nadzieje w tym specyfiku! 
lady076 (2012-10-28 15:51:30)
odpowiedź płatki pod oczy
Exclusive Cosmetics - maseczka hialuronowa do twarzy Exclusive Cosmetics - maseczka kolagenowa do twarzy Exclusive Cosmetics - maseczka do twarzy liftingująca Exclusive Cosmetics - maseczka nawilzająca do twarzy Exclusive Cosmetics - mleczko do demakijażu Exclusive Cosmetics - krem nawilzający z żeń - szeniem Prestige Kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym Prestige Złote płatki pod oczy z kasem hialuronowym AcneLine Antybakteryjny tonik oczyszczjący AcneLine Antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine krem nawilżajaco matujący For men: krem do golenia krem do golenia energy balsam po goleniu sensitive żel po goleniu energy krem nawilżający ochronny sensitive krem przeciwzmarszczkowy energy Chciałabym wygrać płatki, ponieważ bardzo mnie zaciekawiły i fajnie byłoby móc je przetestować.  
Strona komentarzy 3 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar