2012-10-23

Zakończone

Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics

Każda z nas robi wszystko, by każdego dnia wyglądać pięknie. Dbamy o cerę zwłaszcza w tych najdelikatniejszych miejscach. Skóra pod oczami wymaga specjalnych zabiegów. Weź udział w konkursie i wygraj zestawy płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.
  


Co należy zrobić?
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma.

Podpowiedź znajdziesz na www.switpharma.pl

Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.Warunkiem jest polubienie www.switpharma.pl na fb: http://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIT-Pharma/356655054405575

 

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 5 podwójnych zestawów płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.


Konkurs trwa od 23 października 2012 do 23 listopada 2012.


WIĘCEJ o płatkach TUTAJ


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 października 2012 do 23 listopada 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wymień wszystkie znane Ci produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma.

Dodatkowo napisz dlaczego chcesz wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics.

Warunkiem jest polubienie www.switpharma.pl na fb: http://www.facebook.com/pages/%C5%9AWIT-Pharma/356655054405575

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile/ zdjęcia...........
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą poprawne odpowiedzi i ciekawe uzasadnienie, oraz polubią www.switpharma.pl na fb.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 październik 2012.
 

Komentarze (42)

Marti_Mart (2012-11-04 20:17:01)
Konkurs
AcneLine krem matująco-nawilżający AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczający Beutisa Krem do stóp Antyperspirant Beutisa Krem do stóp Przeciwgrzybiczy Beutisa Scrub do stóp Mięta Pieprzowa Beutisa Scrub do stóp chłodząca mięta CleanHands Antybakteryjny żel do rąk Exclusive Krem do rąk Cytrynowy Exclusive Krem do rąk Biała herbata Exclusive Krem do rąk Hydroregulujący Exclusive Krem do rąk Pielęgnacyjny Exclusive Krem do rąk Rumiankowy Exclusive Krem do rąk Aloesowy Exclusive Krem do rąk Odżywczy Exclusive Maseczka do twarzy hialuronowa Exclusive Maseczka do twarzy kolagenowa Exclusive Maseczka do twarzy liftingująca Exclusive Maseczka do twarzy nawilżająca Exclusive Krem nawilżający z żeń-szeniem Exclusive Mleczko kosmetyczne Exclusive Balsam do ciała soczysty arbuz Exclusive Balsam do ciała kokosowy raj Exclusive Balsam do ciała egzotyczny melon   Moje oczyska marzą o zestawie płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics, gdyż chciałby bidulki pozbyć się otoczki z wysuszonej skóry, zapomnieć raz na zawsze o nieestetycznych cieniach i w końcu oślepiać pełnym blaskiem. FB: Marta Kołakowska
AgaMiniu (2012-11-01 22:01:39)
konkurs-płatki
Znane mi produkty: Exclusive Cosmetics - Maseczka Kolagenowa z fito-kolagenem, gingko biloba i algami, Exclusive Cosmetics - Maseczka Liftingująca z ekstraktem z pomidora i zielonej herbaty, Exclusive Cosmetics - Maseczka Nawilżająca z wyciągiem z gingko biloba, aloesu i morwy, Exclusive Cosmetics - Krem Nawilżający z żeń-szeniem do twarzy, Exclusive Cosmetics - Mleczko do demakijażu, Exclusive Cosmetics - Spirytus kosmetyczny. AcneLine antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczający AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine krem matująco-nawilżający A dlaczego chciałabym te płatki... no cóż-mam 40 lat i małe zmarszczki pod oczami-chciałabym się ich pozbyć,albo będę musiała się przestać śmiać do końca życia, a uchodzęza osobę bardzo wesołą-pozdrawiam
kamila (2012-11-01 19:49:16)
konkurs
Exclusive Cosmetics - maseczka hialuronowa do twarzy    Exclusive Cosmetics - maseczka kolagenowa do twarzy    Exclusive Cosmetics - maseczka do twarzy liftingująca     Exclusive Cosmetics - maseczka nawilzająca do twarzy  Exclusive Cosmetics - mleczko do demakijażu   ,Antybakteryjny tonik oczyszczjący AcneLine Antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine krem nawilżajaco matujący For men: krem do golenia krem do golenia energy balsam po goleniu sensitive Dlaczego Chciałabym dostać te płatki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Uwielbiam kosmetyki ale nigdy nie mialam styczności z jakimikolwiek płatkami pod oczy , więc dlatego też bardzo chciałabym mieć możliwość aby je wybróbować !:)
magdaaa465 (2012-11-01 18:59:36)
konkurs
Exclusive Cosmetics - Maseczka Kolagenowa z fito-kolagenem, gingko biloba i algami, Exclusive Cosmetics - Maseczka Liftingująca z ekstraktem z pomidora i zielonej herbaty, Exclusive Cosmetics - Maseczka Nawilżająca z wyciągiem z gingko biloba, aloesu i morwy, Exclusive Cosmetics - Krem Nawilżający z żeń-szeniem do twarzy, Exclusive Cosmetics - Mleczko do demakijażu, Exclusive Cosmetics - Spirytus kosmetyczny. AcneLine antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczający AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine krem matująco-nawilżający Chciałabym wygrać zestaw płatków pod oczy z serii Prestige Cosmetics, ponieważ byłby to idealny prezent dla mojej mamy pod choinkę. Jej skóra pod oczami potrzebuje intensywnej kuracji, którą mogłyby jej zapewnić te płatki.
azgran (2012-11-01 18:54:58)
„Konkurs Wygraj płatki pod oczy z serii Prestige Cosmetics”
Exclusive Maseczka do twaryz hialuronowa Exclusive Maseczka do twarzy nawilżająca  Exclusive Maseczka do twarzy kolagenowa AcneLine krem matująco-nawilżający AcneLine antybakteryjny żel do mycia twarzy AcneLine antybakteryjny spirytus kosmetyczny z aloesem AcneLine antybakteryjny tonik oczyszczający Chciałabym otrzymać te płatki pod oczy, ponieważ mam już zadbaną cerę i zostały  tylko te sińce pod oczam. Wiem, że należy eliminować źródła takiego stanu, ale nie dam rady wstawać później do pracy - po prostu nie wolno mi się spóźniać. Według mnie łagodzenie opuchniętych oczu też jest dobrym rozwiązaniem na poprawę urody, więc proszę o taką szansę. fb.: Anna New
ewa (2012-10-31 19:22:55)
konkurs
Kosmetyki do twarzy firmy Switfarma: - Exlusive maseczka nawilżająca  z wyciągiem z gingo biloba, aloeu i morwy - Exusive krem z żen-szeniem do twarzy - Exlusive mleczko do demakijażu - Exlusive maseczka liftingująca - Exlusive maseczka hialuronowa - Exlusive spirytus kosmetyczny -  antybakteryjny tonik oczyszczający  AcneLine Mam strasznie worki pod oczami i sińce, które spędzają mi sen z powiek. Przydałyby mi się te płatki pod oczy.  Kiedyś miałam te płatki i wiem, że są w stu procentach skuteczne. ew33p@interia.pl
Paulina (2012-10-30 17:52:33)
Konkurs
Nie ma co oszukiwać, niestety znam jedynie EXCLUSIVE COSMETICS krem do stóp antyperspirant  i to tylko dlatego, że moja przyjaciółka go używa. Dopiero dowiaduję się o Waszej firmie i bardzo żałuję, że tak późno ją odkryłam... Uwielbiam nosić na codzień mocny makijaż,, co wiąże się z jego ciężkim domyciem -a co za tym idzie, gdy się spieszę - zmywam go pocierając powiekę i na prawdę widać u mnie już spore zmarszczki wokół oczu, mimo że mam dopiero 19 lat. No ale cóż się dziwić, maluję się tak już parę ładnych lat. Nie ukrywam, że potrzeba mi takich płatków aby rozjaśnić okolice oczu, by chociaż w tą ponurą jesień wyglądać promiennie :)
Elwira (2012-10-30 11:22:24)
Konkurs płatki
Produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma:seria ACNE LINE (świetna) , linia Exclusive Cosmetics - maseczki i kremy oraz spirytus kosmetyczny (pomógł mi na zmiany ropne i uporczywy wyprysk), seria Prestige Cosmetics - płatki pod oczy, seria dla mężczyzn Rod For Men Chciałabym wypróbować płatki pod oczy, gdyz pracuje po 10-12 godzin przy komputerze, młodość mi ucieka i widać jak na dłoni moje podkrążone oczy. Potrzebuje "super dokotora" dla mych ciężko pracujacych oczu i skóry pod oczami.
nasti (2012-10-29 21:31:07)
konkurs
Znane mi kosmetyki Świt Pharma do pielęgnacji twarzy to: Zlinii Acne Line: - antybakteryjny żel do mycia twarz, - krem matujęco -nawilżający, - antybakteryjny tonik oczyszczający, oraz z linii Exclusive: - maseczka nawilżająca z wycągiem ginko biloba, aloesem i morwą, - krem z żeń-szeń do twarzy, - mleczko do demakijażu, - spirytus salicylowy. Bardzo chcę otrzymać płatki pod oczy, gdyż mam straszne cinie pod oczami, co bardzo mi przeszkadza. Słyszałam o skuteczności takich właśnie płatków na taką dolegliwość więc strasznie chciałabym spróbować:) POZDRAWIAM
mikaa89 (2012-10-29 19:41:27)
konkurs.
1. Produkty do pielęgnacji twarzy marki Świt Pharma: Acne Line - Antybakteryjny tonik oczyszczający, Acne Line - Antybakteryjny żel do mycia twarzy, Acne Line - Krem matująco - nawilżający, Acne Line - Antybakteryjny spirytus kosmetyczny. Exclusive Cosmetics - Maseczka Hialuronowa z kwasem hialuronowym, ekstraktem z kiełków pszenicy i aloesem, Exclusive Cosmetics - Maseczka Kolagenowa z fito-kolagenem, gingko biloba i algami, Exclusive Cosmetics - Maseczka Liftingująca z ekstraktem z pomidora i zielonej herbaty, Exclusive Cosmetics - Maseczka Nawilżająca z wyciągiem z gingko biloba, aloesu i morwy, Exclusive Cosmetics - Krem Nawilżający z żeń-szeniem do twarzy, Exclusive Cosmetics - Mleczko do demakijażu, Exclusive Cosmetics - Spirytus kosmetyczny. Prestige Cosmetics - Kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, Prestige Cosmetics - Złote płatki pod oczy z kwasem hialuronowym. Rod For Men - Krem do golenia Sensitive, Rod For Men - Krem do golenia Energy, Rod For Men - Balsam po goleniu Sensitive, Rod For Men - Żel po goleniu Energy, Rod For Men - Nawilżający krem ochronny Sensitive, Rod For Men - Regenerujący krem przeciwzmarszczkowy Energy. 2. Niestety mimo młodego wieku mam już lekkie worki pod oczami i sińce, chciałabym się ich pozbyć, mam nadzieję, że dzięki tym płatkom będzie to możliwe. Liczę, że uda mi się je wygrać. Kolagenowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym
Strona komentarzy 2 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar