Konkursy/

2011-12-17

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę W niewoli zmysłów

Uwielbiasz mroczny świat? Świat, w którym nie rządzą już ludzie tylko kompletnie inna rasa, często przewyższająca zwykłego człowieka. Świat fantazji to Twój drugi dom? Mamy dla Ciebie idealny konkurs, w którym do wygrania mamy pierwszą część wielotomowej serii, która stała się bestsellerem.
Co należy zrobić?
Odpowiedz na pytanie:
 
Czy Twoim zdaniem w przyszłości światem nie będą rządzić ludzie tylko zupełnie inna rasa? Jeżeli uważasz, że tak, napisz dlaczego tak się może stać?

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 egzemlarzy książki „W niewoli zmysłów” Nalini Singh.Fundator nagrody: Prószyński i S-ka


Konkurs trwa od 17 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj książkę W niewoli zmysłów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 grudnia 2011do 31 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest  odpowiedź na pytanie:
Czy Twoim zdaniem w przyszłości światem nie będą rządzić ludzie tylko zupełnie inna rasa? Jeżeli uważąsz, że tak napisz dlaczego tak się może stać?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 grudnia 2011.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (25)

Ewelin (2012-01-31 22:33:50)
Przyszłość świata
Świat będzie się zmieniał, ewaluował. Jedni nazwą to postępem, inni...krokiem ku zagładzie. Pamiętamy różne niesamowite informacje (udokumentowane lub nie) przekazywane przez media. Myślę, że byłoby ignorancją ze strony ludzkości odrzucać te niewiarygodne historie, dlatego że nie jesteśmy w stanie osobiście ich sprawdzić. Niewykluczone, że we Wszechświecie nie żyjemy sami...To może przerażać. Poza tym człowiek jest w stanie dokonywać wielkich rzeczy. Nie zdajemy sobie sprawy nad postępem genetyki, ingerencją w żywe organizmy. Z pewnością zasięg tych badań nie jest podany do wiadomości publicznej. Nie wiemy jakie organizmy mogą być właśnie tworzone...Dzięki wiedzy i nauce organizmy te mogą zostać wyposażone w umiejętności, fizyczność, bądź wytrzymałość jakiej nie posiadają istoty zamieszkujące Ziemię. I nawet jeżeli wszystko w tym momencie jest pod kontrolą, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce bezprawnie użyczyć sobie tej wiedzy. Przyszłość jest zagadką, nie musi być katastroficzna. Po prostu miejmy świadomość i nie ignorujmy tego, czego nie znamy.
Martyna (2012-01-31 19:16:57)
konkurs
Myślę, że w przyszłości światem nadal będą władać ludzie. Mimo tego, że ludzie nie są nieśmiertelni to wciąż ich przybywa. Wiadomo jedni umierają, drudzy się rodzą. Przyznam się do tego, że czytałam nawet taki jeden artykuł w którym pisało, że za kilkanaście lat to Azja będzie liderem, azjatyckie kraje będą się najbardziej rozwijać. Oczywiście nadal będzie ogromny postęp techniczny i gospodarczy. Wzrośnie znaczenie państw, które wcześniej były gdzieś daleko z tyłu np. Filipin.
ania2517 (2012-01-31 16:25:15)
Świat dla nas czy dla Obcych?
Losy świata są zagadką. Są nieodkryte. A może inaczej - są niewidzialne dla naszych oczu i niedostępne dla umysłu. Ale przecież możemy sobie ten wyobrażać przyszłość, malować ją kolorami dawnych i obecnych wydarzeń, zapełniać spekulacjami, domysłami, przypuszczeniami. Wśród wielu wizji mniej i bardziej prawdopodobnych jest też także i ta dotycząca rządów obcych istot., obcej rasy. Wizja smutna, tragiczna i może nawet nieco upokarzająca dla nas - współczesnych. Czy ktoś może pokonać nas - ludzi ambitnych, potężnych, zdobywających góry, doliny, kosmos, posiadających świat na własność? Chciałabym odpowiedzieć, że nie. Że to niemożliwe. Nierealne. Nieludzkie. Jakoś cząstka mnie wierzy, że świat nie może upaść tak nisko. Może zdarzyć się mnóstwo, ale... nie to. Ale byłabym naiwna sądząc, że tak się nie stanie. Panuje równowaga. Stan homeostazy. A może nie? Może tylko nam się tak wydaje? Nie mamy kompetencji by sadzić, że za kilkanaście lat nic się nie zmieni. Wybiegnijmy trochę w przyszłość. Jest rok 2078. Pogłębia się efekt cieplarniany, dziura ozonowa, szaleją pożary, huragany, męczą susze i upały. I wizja obcej rasy od razu nabiera barw. Staje się bardziej prawdopodobna. Zmniejsza się ilość miejsc, regionów, gdzie człowiek może żyć. Wszyscy mieszkają obok siebie, w skupiskach. Brakuje przestrzeni. Ciasnota, duszność, niewygoda. Nietrudno sobie wyobrazić, że ludzie wymierają. Na ich miejscu pojawia się ktoś silniejszy. Być może nowa rasa ocali upadający świat.  Nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak nie będzie. Nie wiem. Jednak wierzę, mam nadzieję, że moi potomkowie nie będą musieli w takiej rzeczywistości funkcjonować. Że los ich oszczędzi. Wciąż tli się we mnie zaufanie do ludzi dobrych, szczerego serca i wielkiego rozsądku. Tylko oni mają szansę uratować świat, który na naszych oczach stacza się coraz niżej. Już dziś powinniśmy przeciwdziałać, zapobiegać, chronić. Ziemia jako planeta jest sprawą nas wszystkich. Jesteśmy tu tylko gośćmi. A tymczasem robimy wszystko, by zniszczyć dane nam dobro. Wziąć, wykorzystać, wyrzucić, opluć. Więc jak świat ma nam się odwdzięczyć? Oklaskami? Podziękowaniami? Czy mamy prawo dziwić się, że pewnego dnia może zabraknąć dla nas miejsca? Że będziemy skazani na nie-życie? Że przekroczymy granicę, za którą będzie inny świat - już nie nasz? Nie, bo my sami do tego doprowadziliśmy. To byłaby tylko konsekwencja naszych działań. Dziwny jest ten świat, jak śpiewa Czesław Niemen. Ale wierzę, że wystarczy ludzi dobrej woli, by ukoić ból odczuwalny przez świat. Wierzę, że uratują oni świat dziś, po to, by mógł on istnieć jutro.
meglau7@wp.pl (2012-01-30 18:10:20)
Ewolucja, czy apokalipsa?
Będzie tak na pewno. Dlaczego?... ...Świat kręci się coraz szybciej, a my zapominamy, że to my go rozkręciliśmy. Z każdą sekundą, dniem, rokiem, wiekiem…  szybciej i szybciej. Bezustannie. Zachwyceni uczestniczymy w tym szalonym danse macabra, zamkniętym kręgu życia i śmierci. Chcemy zwiedzać wszechświat, nawet jeśli nie znamy siebie samych. Trudno nie przyłączyć się do tego biegu o… O co? Nawet nie wiem. Ważne jest tylko podążać z nurtem rzeki, poddawać się czasowi. Jutro jest dzisiaj, dzisiaj jest wczoraj, głoszą slogany. Nieustanny upływ życia, wyciekającego z naszych komórek jak woda z pomiędzy strzelin głazów, zmusza nas do jeszcze większego pośpiechu. W tym wszystkim zagubiliśmy samych siebie. Nie wiemy co było, a chcemy, żeby przyszłość była jaśniejsza. W tej walce nie zauważamy co się dzieje wokół nas. Powstają nowe cywilizacje, legną w gruzach stare porządki, a my ciągle nie widzimy tego. Ta zgubna donkiszoteria, pewnego dnia sprawi, że nie zauważymy, że wszystko zmieniło się tak, że nie będziemy wyboru. Być  może będzie to tak: W poszukiwaniu wygody stworzymy inteligentną, sztuczną rasę. Androidy. I android, któregoś dnia wymknie spoza kontroli. Wypowie te pamiętne słowa: Ja robot. Koniec z ciemiężeniem, niewolnictwem. Ja, robot. To ewolucja, czy apokalipsa? W końcu to też ludzie. Po prostu innej rasy. Może tak po prostu musi być. Może to po prostu ewolucja. Zniszczymy się, zniszczymy dotychczasową kruchą indywidualność. Pozbawimy się swoich praw, działając przeciw sobie, walcząc z wiatrakami. Przejmą władzę odpowiedzialniejsi. Silni pacyfiści, ze stalowymi sercami, którzy będą nas ochraniać za cenę wolności... A to jedynie jedna z możliwości. Ewolucja, czy apokalipsa? Wolę myśleć, że ewolucja. Wolę miłować niż nienawidzieć.
onlyme30 (2012-01-27 19:41:44)
Nowy świat, nowa rasa!
Ta teoria jest bardzo możliwa, bo możemy przecież sami stworzyć nową rasę, która mając nam pomóc w życiu, tak naprawdę przejmie nad nami władzę. Przecież zdarzają się choćby mutacje, a wiadomo, że nawet człowiek może wyginąć, a na jego miejsce pojawi się ktoś inny. Może sami odejdziemy, a może ci "inni" nas przegonią. Ale jest bardzo prawdopodobne, że kiedyś będziemy tylko wspomnieniem, a światem będzie władać nowy naród :)  
onlyme30 (2012-01-27 19:41:12)
Nowy świat, nowa rasa!
Ta teoria jest bardzo możliwa, bo możemy przecież sami stworzyć nową rasę, która mając nam pomóc w życiu, tak naprawdę przejmie nad nami władzę. Przecież zdarzają się choćby mutacje, a wiadomo, że nawet człowiek może wyginąć, a na jego miejsce pojawi się ktoś inny. Może sami odejdziemy, a może ci "inni" nas przegonią. Ale jest bardzo prawdopodobne, że kiedyś będziemy tylko wspomnieniem, a światem będzie władać nowy naród :)  
white_swan (2012-01-25 21:23:13)
Według mnie...
Kiedyś może stać sie tak, że to nie ludzie, tylko inna rasa będzie rzadzić światem - przecież nawet dinozaury miały swój kres, a rzadziły dłuuuuugo. Dlatego przygotowałam kilka scenariuszy przejęcia władzy przez inne rasy: - ZMIANY GENETYCZNE - do naszego pożywienia dodawane jest za dużo chemikaliów i innych paskudztw, a elektrownie atomowe też nie są rzadkością. Jeżeli dojdzie do nagromadzenia się zbyt dużej ilości szkodliwych substancji w naszych organizmach, możemy zmutować się i stworzyć nową rasę, która będzie rządzić; - BUNT ROBOTÓW - wszystko ulega coraz większej komputeryzacji, a skoro już teraz istnieją roboty, które same podejmują decyzje, to boję się myśleć, co będzie później Przecież "blaszaki" mogą się zbuntować i stworzyć własną cywilizację na gruzach naszej; - NAJAZD KOSMITÓW - ludzie wysyłają w kosmos różne sondy czy satelty. A jeśli "zielone ludki" istnieją naprawdę i draznią je nasze zachowania międzyplanetarne? Nie zostaje im nic innego jak przylecieć na Ziemię i zrobić rewolucję! Takie przykłady mozna mnożyć w nieskończoność, bo ludzkość aż prosi się o unicestwienie, lecz te scenariusze wydają mi sie najbardziej prawdopodobne
Magda M (2012-01-25 03:08:32)
Moim zdaniem...
"Człowiek może znacznie więcej, niż mu się wydaje. I jeszcze więcej niż mu się na co dzień chce" - dlatego uważam że to jednak ludzie nadal będą rządzić światem w przyszłości - bo nieskończona jest ich zdolność adaptacji i ewoluowania w niesprzyjających i ekstremalnych warunkach. I jak to powiedział pewien satyryk "To się będę śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem" ;)
KaraQ (2012-01-18 13:47:29)
Wszystko się zmieni
 Otacza nas moda na wampiryzm i inne fantastyczne stworzenia. Ludzie robią wszystko aby stać się podobnymi do wilkołaków, elfów i innych stworzeń rodem z legend. Zaczynają od swojego wyglądu. Inne ciuchy, opercje plastyczne, szkła kontaktowe. Robią wszystko aby być jak postacie ze świata fantasty. Niektórzy nawet piją krew lub robią inne szalone rzeczy. I na tym nie zakończą swojego działania. Teraz są młodzi, ale będą dąrzyć do tego, aby stworzyć świat, którego tak pragną. Powstanie syntetyczna krew, ludzie zaczną się zmieniać,  a wraz z nimi ich umysły. To już nie będzie moda. Taki będzie styl ich życia i nie będą w stanie nic zrobić, kiedy ono totalnie ich opanuje. Nie zawładnie nami żadna inna rasa. To nasze spaczone umysły zawładną nami i nic już nie będzie takie samo!  
gojka (2012-01-13 09:54:36)
konkurs
Wydaje mi się że światem będą rządzić maszyny . Dlaczego??? Komputeryzacja i technika idą tak do przodu że w końcu wszystko wymknie się z pod kontroli i wtedy maszyny będą nakazywać co mamy robić. Już powoli się tak dzieje.
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar