Konkursy/

2011-12-16

Zakończone

Konkurs Wygraj kulki gejszy od Butiku Intymnego DlaDwojga.pl

To już kolejny, erotyczny konkurs na naszym portalu. Konkurs dla bardzo odważnych dziewcząt. Pokażcie, że jesteście otwarte na nowe doznania i wygrajcie super nagrodę od Butiku Intymnego DlaDwojga.pl. 
Pytanie konkursowe:Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy?


Swoją odpowiedź zamieść na FORUM, w katalogu Sprawy Intymne, podkatalogu Konkurs Wygraj kulki gejszy od Butiku Intymnego DlaDwojga.pl.


Po zakończeniu konkursu sprawdź czy wygrałaś.Co można wygrać?
 

Do wygrania kulki gejszy - wejdź do sklepu i zobacz nagrodę.


Zwyciężczyni będzie mogła wybrać sobie dowolny kolor i rodzaj spośród wszystkich kulek firmy FunFactory - najlepszych kulek gejszy na rynku.Czas trwania: od 15 grudnia 2011 do 10 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kulki gejszy od Butiku Intymnego DlaDwojga.pl” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia 2011 do 10 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na FORUM, w katalogu Sprawy Intymne, podkatalogu Konkurs Wygraj kulki gejszy od Butiku Intymnego DlaDwojga.pl.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 grudnia 2011.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (15)

mika (2012-01-27 12:30:17)
:(
za chiny nie wiem czy już wyłoniono laureatów, nie mogę znaleźć informacji żadnej na ten temat
jovcia1@gmail.com (2012-01-04 22:22:07)
Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy?
Mięsnie Kegla możemy ćwiczyć w każdym miejscu np. jadąc samochodem. Pomagają one w doznaniach seksuanlnych, przy porodzie a w późniejszym wieku przy nietrzymaniu, a raczej trzymaniu moczu. Dlatego warto jest wspomóc swoje ćwiczenia KLUKAMI GEJSZY, tak jak ćwicząc bicepsy wspomagamy cięzarkami. Kulki gejszy wspomagaja wzmocnienie mięśni :) pozdrawiam
Karolina (2012-01-04 16:09:12)
Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy?
Warto, aby spełnić swoje noworoczne postanowienie "od nowego roku będę ćwiczyć". Oto prosty i przyjemny sposób na wypełnienie postanowienia, jak i zadabnie o zdrowie oraz przyjemność dla siebie i swojego faceta ;)
Mężczyzna kobiety (2012-01-04 10:50:48)
Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy?
 Jestem facetem. Bardzo podobają mi się poniższe, uświadamiające wypowiedzi. Nie ukrywam, że nie znam się na ukrwieniu i problemach z utrzymaniem moczu. Swego porodu, mimo intensywnego wysiłku, również nie pamiętam. Jako rodzynek w tym zacnym gronie mogę tylko powiedzieć, że ostatnio bardzo zaprzyjaźniłem się z Keglem mojej partnerki. Po każdym spotkaniu nasza zażyłość jest coraz większa. Chętnie namówię mego nowego przyjaciela do regularnych ćwiczeń, z nadzieją, że nasza przyjaźń będzie kwitła. Pozdrawiam wszystkich!
kasia2006222 (2012-01-03 22:06:57)
Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy?
Warto ćwiczyć mięśnie Kegla szczególnie przy użyciu kulek gejszy dlatego że dbanie o rozładowanie emocji, polepszenie życia seksulanego sprawia że polepsza się jakość naszego życia. Poprawia się wtedy własna samoocena, świadomość własnego ciała. Ćwiczenie mięśni Kegla poprawia nie tylko nasze samopoczucie, ale zaowocuje też w przyszłości ułatwiając poród i wzmacniając mięśnie pochwy. A więc warto zadbać o siebie pod wieloma aspektami!
majtywgrochy (2012-01-03 19:00:36)
konkurs
Bo warto robić w życiu rzeczy przyjemne. A to jest przyjemne z pożytecznym. Wiem coś o tym;-)
enigma (2012-01-01 19:56:42)
:)
  Dlaczego warto dbać o swoje mięśnie Kegla i ćwiczyć razem z kulkami gejszy? Mocne mięsnie Kegla chronią przed wysiłkowym nietrzymaniem moczu, a także ułatwiają poród i pomagają szybciej , łatwiej dojść do stanu z przed ciąży tamtym okolicom.Gdy mięsień jest wzmocniony, jest też lepiej ukrwiony, a to zwiększa wrażliwość na bodźce seksualne, dzięki czemu intensywniej odczuwamy przyjemność i łatwiej osiągamy spełnienie.
kk (2012-01-01 17:30:42)
kulki geiszy i cwiczenie miesni kegla
 Na własnym doświadczeniu moge napisac,ze miesnie kegla warto cwiczyc kulkami gejszy miedzy innymi poniewaz procentuje to w przyszlosci.Miesnie po porodzie nie sa juz takie jak przed tzn. seks nie sprawia tyle przyjemnosci,zdarza sie nietrzymanie moczu.A cwiczenia pozwalaja powrocic do formy choc troche takiej jak przed porodem.
mysz (2012-01-01 15:37:11)
ćwiczny
Przyjemność z seksu, świadomosć słasnego ciała i satysfakcja to niewątpliwe zalety dbania o mięśnie Kegla. Ale ja tak naprawdę doceniłam zalety ćwiczeń podczas porodu. Naprawdę było łatwiej i mi i maleństwu, które ponadto do maleństw nie należało :) 
mysz (2012-01-01 15:36:57)
ćwiczny
Przyjemność z seksu, świadomosć słasnego ciała i satysfakcja to niewątpliwe zalety dbania o mięśnie Kegla. Ale ja tak naprawdę doceniłam zalety ćwiczeń podczas porodu. Naprawdę było łatwiej i mi i maleństwu, które ponadto do maleństw nie należało :) 
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar