Konkursy

Konkurs z Kamisem

13 listopada 2012 22:35
Lubisz czasem przyrządzić coś pysznego? Przyprawy, a zwłaszcza zioła to dla ciebie podstawa? Wszystkich smakoszów zapraszamy do konkursu z Kamisem, w którym do wygrania bardzo ciekawe zestawy.

 


 


Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów blistrów (po 4 blistry w zestawie).

 Konkurs trwa od 12 listpada d0 13 grudnia 2012.

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Kamisem” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 listpada d0 13 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 listopada 2012.  
 
Share  
 

Komentarze

LadyGryf (13 grudnia 2012 23:51)
konkurs
 Brak mi talentu w kuchni i pewnie i tak wszystko spalę ale byłoby miło jakby potrawy miały jakiś smak, poza spalenizną ;)
mika19 (13 grudnia 2012 22:05)
:)
chętnie go przygarnę na święta
karolina25 (13 grudnia 2012 21:30)
KAMIS
Tak małe, a tak aromatyczne- to przyprawy Kamis. Choć same raczej nie uwodzą smakiem, dodane dopełniają aromat potrawy i zamieniają je w pyszne dania oraz sprawiają, że czuję się jak pefekcyjna pani domu. W tym roku po raz pierwszy zapraszam całą rodzinkę w drugi dzień świąt. Czeka mnie więc wielkie gotowanie, a ne mam jeszcze pomysłu, co zrobić, dlatego chciałabym wygrać ten zestaw Kamis i wypróbować przepis, który znajduje się na blistrze, by zaskoczyć swoich bliskich i dostarczyć im niezapomnianych doznań smakowych, by te święta były wyjątkowe.
karolina27 (13 grudnia 2012 21:30)
KAMIS
Tak małe, a tak aromatyczne- to przyprawy Kamis. Choć same raczej nie uwodzą smakiem, dodane dopełniają aromat potrawy i zamieniają je w pyszne dania oraz sprawiają, że czuję się jak pefekcyjna pani domu. W tym roku po raz pierwszy zapraszam całą rodzinkę w drugi dzień świąt. Czeka mnie więc wielkie gotowanie, a ne mam jeszcze pomysłu, co zrobić, dlatego chciałabym wygrać ten zestaw Kamis i wypróbować przepis, który znajduje się na blistrze, by zaskoczyć swoich bliskich i dostarczyć im niezapomnianych doznań smakowych, by te święta były wyjątkowe.
Agnieszka (13 grudnia 2012 21:09)
konkurs

Bo znajdę zastosowanie dla każdej przypraw. Wydobędę z nich to co najlepsze. Zabiorę moich domowników w świat smaków. Gotowanie to dla mnie całe życie. Będę szczęśliwa jeżeli do mojej kuchni trafią  przyprawy  najwyższej próby i z najwyższej półki. 

Pozdrawiam
donpedro9@interia.pl

Gosia (13 grudnia 2012 20:11)
konkurs
Miałabym pewność,iż zastosuję właściwą ilość danej przyprawy. Nie przesolę, nie będzie również efektu piekącego przełyku z powodu za dużej ilości pieprzu, papryki czy np majeranku. Chciałabym zaoszczędzić wrażeń sobie jak i moim ukochanym rodzicom czy znajomym. Poza tym jest to fajna forma inspiracji oraz eksperymentowania w kuchni.
Gosia (13 grudnia 2012 19:47)
;)
 Chciałabyć wygrać bo gotowanie to taki mój mały  konik,który pozwala oderwać mi się o rzeczywistości,jednyny problem mam z wyczuciem smaku bo nic nigdy nie jest dla mnie za ostre w przeciwieństwie do innych jedzących,a takie blistry to fajna sprawa dzięki której można zadbać o to by nie przedobrzyć :)
sani06 (13 grudnia 2012 19:35)
Kamis
Chcę wygrać, bo przyprawy  Kamis to moje drugie "kuchenne" ja:)
kasia (13 grudnia 2012 15:53)
konkurs
Lubię gotować a na smak moich potraw jakoś nikt do tej pory nie narzekał, ale czasem , stojąc w kuchni nie mam zupełnie pomysłu co by zrobić dobrego na obiad. Mój mąż jest mięsożercą, dlatego zawsze mam mięso w zasięgu ręki, a z takim zestawem KAMIS - przepis plus przyprawy- nie miałabym żadnych problemów jak je przyrządzić, na dodatek jestem pewna, ponieważ na codzień używam produktów tej firmy, że przygotowane danie było by rewelacyjne: smaczne, zdrowe i aromatyczne.
Gdybym taki zestaw miała na zbliżające sie święta to mogły by być one KA-MIStyczne.
xjustx (13 grudnia 2012 14:44)
konkurs
Ostatnio pomysłów na obiady mi brakuje
może kamis do gotowania zaispiruje.
Chętnie tą nowość w kuchni bym widziała
same smakołyki bym z nimi przygotowała.
Wszystko świeże, smaczne, dobrze doprawione
a przy tym glutaminianu sodu pozbawione.
Cenie sobie naturalne przyprawy,
pasują one do każdej potrawy.
Coś fajnego z nimi na Święta przygotuję
jestem pewna, że wszystkim zasmakuje.
Jeden z zestawów wygrać bardzo chcę
takim prezentem ucieszycie mnie.

iwonciaaa (13 grudnia 2012 12:52)
konkurs
Lubię robić Kuchenne Rewolucje,
okraszać smakiem każdą potrawę,
lubię kulinarne podróże,
czasem jestem ugotowana we własnym sosie,
a na codzień chciałabym zostać Master Chefem.
Z racji, że moja kuchnia trafiła na fałszywego fachowca i 2 miesiące była w remoncie,
teraz pragnę szaleć i gotować.
Najchętniej z kamisem w duecie.
Gumisiek (13 grudnia 2012 11:55)
Kuchnia z Kamisem..
 Miło było by spróbować,
coś samemu ugotować.
Ale przypraw mi brakuje,
jak ja teraz coś ugotuje?!

Zestaw przypraw Kamis to rozwiązanie,
dzięku któremu smaku niebierze moje danie.
Nie za ostro, nie za słodko, ale w sam raz,
Wypróbować zestaw przypraw chyba nadszedł czas. 

agi1551 (13 grudnia 2012 10:18)
Konkurs
Uwielbiam tego typu gadżety! Co prawda nie przepadam za gotowaniem, ale mój mąż uwielbia pichcić! Będzie miał niedługo urlop więc taki zestaw przypraw byłby super niespodzianką!
kokakola111 (13 grudnia 2012 09:39)
Cóż...
... sama nie gotuję, bo nie umiem... Potrafię przypalić nawet wodę na kawę, ale... mam świetną kucharkę, którą jest moja cudowna MAMA.... Chciałabym jej pomóc, ale ona już sama wie, że jak się zbliżam do kuchni... to na pewno będzie jakaś katastrofa, dlatego dyplomatycznie oddelegowuje mnie do innych, równie ważnych zadań...
Chciałąbym sprawić jej fajny prezent z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  a taką inspirującą niespodzianką byłby na pewno zestaw Kamis... Wyszłabym na prawie fachowca w temacie przypraw...
ezg1908@wp.pl (13 grudnia 2012 08:34)
Ewa - konkurs
Zbliżają się magiczne Święta Bożego Narodzenia i szalony Sylwester - okazje, które wymagają szczególnej oprawy, którą zagwarantować może Kamis.

W związku z tym Kochany Święty Mikołaju podpowiedz swoim elfom, aby jeden z zestawów trafił do mnie :)
Andzia (12 grudnia 2012 22:55)
konkurs
 Pikantna wołowina w winie czyli to co misie lubią najbardziej. Myslę, że taką potrawą uszczęśliwimy niejednego misia. Mi zależy aby uszczęśliwić jednego najważniejszego dla mnie, który uwielbia mięsko i pikantne potrawy. Właśnie dlatego wybieram ten świetny zestaw.
Natalia (12 grudnia 2012 16:02)
Konkurs
Chciałabym wygrać zestaw Kamisa, bo przyznam się nie umiem gotować, ale za to sie uczę. Sądzę, że taki zestaw na pewno przydałby mi się w kuchni, by na nowo poznawać smaki potraw z dodatkami Kamisu. Dzięku temu może już nie długo nauczyłabym się gotować coś co smakowałoby nie tylko mnie, ale także całej mojej rodzinie. 
Aga_q (11 grudnia 2012 23:45)
konkurs
Kulinarne inspiracje to smakowe są wariacje,
Dla mej kuchni wymarzone, jej poprawy wręcz stworzone!
Przypraw dobrze zgrany skład da mi idealny smak.
Kamis dobrze smaki zna więc z pomocą do mnie gna!
majplezier1987 (11 grudnia 2012 22:06)
:)
Otóż z dniem pierwszego grudnia zamieszkałam z moim narzeczonym w domu jego rodziców szczerze móiąc zamilowanie do gotowania, pieczenia i ogólnie do kuchni zaszczepiła we mnie przyszła teściowa, wcześniej gdyby ktoś powiedział, że będę działać w kuchni to tym go wyśmiała, gdyż samo wejście do kuchni działało na mnie jak czerwona płachta na byka dopiero gdy zaczęłam przyjeżdzać do domu narzeczonego, jego mama zaczęła pokazywać mi techniki sztuki kulinarnej, ona nauczyła mnie gotować, ja w zamian za to szukałam jakiś nowości w internecie i tak razem pichciłyśmy... Teraz zbliża się okres świąt i znów razem wkroczymy do kuchni. Nigdy jeszcze nie miałyśmy blistrów z Kamisa więc chętnie poprzez wspólne pichcenie  zacieśnimy nasze więzi które i tak są bardzo dobre, bo takiej teściowej o ze świecą szukać
Ma_niusia (11 grudnia 2012 14:53)
konkurs
Chciałabym bardzo wygrać zestaw przypraw, bo mój kreatywny trzyletni Synek nagminnie podbiera mi z kuchni przyprawy i wykorzystuje do wyklejania kreatywnych obrazów! Tworzy gałązki drzew z goździków, zieloną trawe z bazylii czy rozmarynu, piaszczystą drogę z papryki wymieszanej z czosnkiem, kamyczki  z ziarenek pieprzu i ziela angielskiego... Dumna jestem z jego kreatywności i zdolności artystycznych ale jak przychodzi w kuchni do doprawienia obiadu... mam ograniczone pole manewru :-( Te przyprawy to byłby taki mój mały schowany "skarbek" ;-)
agaaaa94 (10 grudnia 2012 21:27)
konkurs
uwielbiam gotować i chętnie wykorzystałabym te przyprawy :) 
Magda Kol (10 grudnia 2012 17:41)
kamis
 Od niedawna mam swoje gospodarstwo domowe, do tej pory byłam na mamusinym garnuszku, czyli w skrócie mama gotowała i prała. Od teraz sama rządzę w kuchni i pomimo małego doświadczenia sprawia mi to ogromną przyjemność. A posiadając zestaw przypraw z pewnością by mi to ułatwiło wkroczenie w świat kulinariów. 
Magda (10 grudnia 2012 09:52)
Uwielbiam gotować!
 Chciałabym wygrać, ponieważ uwielbiam gotować, próbować nowych przepisów i odkrywać kolejne smaki. Cały czas, nieustennie poszuję czegoś nowego, co zaczaruje moje podniebienie i podbije po raz drugi serce mojego ukochanego. :)

magdalena.strzelak@wp.pl
swita77 (10 grudnia 2012 09:40)
KAMIS

Przydałby mi się taki gotowy zestaw przypraw, bo chyba jestem antytalentem kucharskim. Kiedy coś gotuję zazwyczaj przesadzam w jedną, albo drugą stronę. Albo za mocno przyprawię i wtedy danie nazywa się np.: majeranek z mięsem mielonym, albo przyprawię za mało i danie jest bez wyrazu i przypomina „Ziemię jałową” T.S. Eliota. Może dzięki Kamisowi udałoby mi się w końcu przygotować perfekcyjnie jakąś potrawę. Niedługo będą święta, po raz pierwszy organizuję je w moim nowym mieszkaniu, więc wypadałoby podjąć gości czymś smacznym. I w końcu nie musiałabym słuchać narzekań, że zupa była za słona;)

Babcia Zosia (7 grudnia 2012 22:53)
konkurs
Po świętach to wszystkie przyprawy się zakończą i pieniądze też, nie pogardzę takim zestawem ,mam nadzieję,że macie dobre serduszko ,życzę wszystkm wesołych świąt
onlyme30 (7 grudnia 2012 21:24)
Konkurs Kamis
Chciałabym móc wygrać taki zestaw Kamis, gdyż uwielbiam mięsne potrawy okraszone różnego rodzaju przyprawami. Czy to łagodne, słodkie czy pikantne - każda z nich dzięki szczypcie ziół Kasmisa nabierze niebywałego i wyjątkowego smaku. Marzy mi się wypróbowanie ich na śwąteczny obiad, bo czuję, że takie danie rozpływało by się w ustach:)
Dominika G. (4 grudnia 2012 22:21)
KONKURS
Chciałabym wygrać jeden zestaw przypraw, ponieważ grzech się przyznać, ale u mnie w domu zawsze ich braknie. I to nic, że widzę że się kończą, po prostu zapominam o nich, a mimo to zdaję sobie sprawę że to czasem one robią smak potrawy.
Katarzyna (4 grudnia 2012 19:16)
Konkurs Kamis
Chciałabym poczuć się jak ta Blondynka z reklamy, która robi "bzyk" mikserem i już ma przyprawy!
A ja chciałabym zrobić "klik klik" i też jak sztukmistrz z kapelusza (całkowicie za darmo) "wyciągnąć" z komputera przyprawy Kamis, żeby potem jak prawdziwy kulinarny mistrz je zastosować oraz powiedzieć Rodzince: Mamusia i Żonusia też tak potrafi! tadam! Nie tylko "klikać" i nie tylko "bzykać" ale i w przyprawach Kamisa przyrządzić królika!
dominika2103 (4 grudnia 2012 15:57)
debiut
W tym roku po raz pierwszy będę urządzać święta u siebie Nie chciałabym zawieść mamy i teściowej. Jako mloda żona potrzebuję wsparcia, a zestawy są gotową ściąga co z czym się je. Mam nadzieję, że to bedzie udany debiut.
aniolek77 (4 grudnia 2012 14:29)
Konkurs Kamis
Moi mężczyźni (mąż i dwaj synowie) poważają tylko jedno danie - kotlet schabowy. Ja już niejednokrotnie próbowałam ich przekonać do nowych smaków, ale albo wyszło mi za słone, albo za gorzkie, albo za ostre:-( Blistry Kamis mają tą zaletę, że jest tam odpowiednia ilość przepraw do jednego konkretnego dania. Mając te przyprawy nie mogłabym już niczego zepsuć, a gdybym je na dodatek wygrała, byłaby to wspaniała okazja do poeksperymentowania z gwarancją na udany i smaczny obiad:-)
dzwarta (3 grudnia 2012 22:35)
konkurs
Bo przyprawy mi się kończą ;-(

czwarta.fbl@gmail.com 
Claudia (3 grudnia 2012 22:23)
chora

Chciałabym wygrać, ponieważ jestem teraz na dłuuuugim zwolnieniu lekarskim po wizycie w szpitalu. Nuda w domu nie pozwala mi usiedzieć na miejscu...w końcu wzięłam się za gotowanie. Mój narzeczony jest szczęśliwy, że jego przyszła żonka uczy się gotować :)

allojza (3 grudnia 2012 20:07)
wow
Ale cuda. Przyznam szczerze, że części z tych przypraw wcale nie znam, przez to nie kupuję. No bo co zrobię jak mi nie będą pasowały? Nie lubię nic marnować i szkoda by mi było wyrzucić. Pewnie by leżały w szafie i leżały i tylko zajmowałyby miejsce. Z takim zestawem mogłabym poznać nowe smaki jak np. kolendra i kto wie, może zagościłaby w mojej kuchni na stałe.
Marta (2 grudnia 2012 21:00)
Czemu by nie ja?
Drogi Kamisie,
Piszę ten list do Ciebie.
Gdyż
mógłbyś mi pomóc,
poczuć się jak w niebie.

Moja kuchnia jest słabiutka
wręcz bezsmakowa.
Lecz wierzę, że dzięki Tobie
będzie wyjątkowa.

Pikantna wołowinka
to dla mnie za trudne zadanie.
By połączyć wiele przypraw z mięsem,
w jedno pyszne danie.

Lecz Ty znalazłeż sposób
na osoby takie ja jak.
Masz gotową mieszankę ziół,
na smakowite danie za dnia.

Więc nie drocz się ze mną,
i uracz mnie poczwórnym zestawem.
To może Cię zaproszę...
na obiad niebawem :)

Pozdrawiam
martalechia@wp.pl
kaktus (2 grudnia 2012 14:53)
Konkurs z Kamisem
Bardzo chciałabym wygrać jeden z zestawów przypraw Kamis, ponieważ pomógłby mi on przyprawiać moje pierwsze własnoręcznie przyrządzone potrawy. Nie mam zbyt dużego doświadczenie w gotowaniu, ale lubię uczyć się, eksperymentować w kuchni i próbować nowych smaków. Zestaw przypraw Kamis idelanie pasowałby do mojej kuchni i robiąc zakupy w sklepie nie musiałabym się zastanawiać jakie przyprawy powinnam kupić. Kamis doskonale podpowiedziałby mi jaki smak i aromat dają dane przyprawy i do czego powinnam je stosować.
eleterka (1 grudnia 2012 22:36)
Chcę je, chcę!
 Chciałabym wygrać przyprawy, bo zamierzam je użyć do świątecznych dań. Nie próbowałam jeszcze tych przypraw, ale nie boję się, że mogą popsuć smak wigilijnych potraw, bo znam firmę Kamis bardzo dobrze i wiem, że mogę jej w pełni zaufać. 

agutek (29 listopada 2012 10:24)
kuchnia i sypialnia- nie znosi nudy!
Chciałabym wygrać ten zestaw przypraw, bo dla mnei kuchania- jest jak dla muzyka dźwięki...Można dowolnei je łączyć, zmieniać, zestawiać, efekt jest zawsze zaskakujący, neibanlany, no i o nudzie w kuchni nie ma mowy! a jedzenie jest jak seks- wymaga zaangazowania, nowości, aby nuda nie zdominowała uczucia-tym razem uczucia głodu.:)
 
ewelinka1 (28 listopada 2012 17:15)
konkurs
 Jestem fanką innej marki przypraw  i dlatego chcę otrzymać ten zestaw kamis aby wypróbować i sprawdzić które przyprawy wygrają w mojej kuchni czy marka której używam do tej pory czy zmenie ją na przyprawy Kamis bo one podbiją moje zmysły smaku i zapachu
jorunn (28 listopada 2012 16:07)
konkurs
 Przyprawy są jak emocje codzienneg dnia - mają rózne zenie, kolory, właściwości. Odzwierciedlają pikanterię przygód, zdecydowanie konwersacji czy delikatność miłości.
Tak jak życie bez emocji, tak też potrawy bez przypraw są mdłe, niezdecydowane i banalne.

metafizyka@buziaczek.pl
margarita888 (28 listopada 2012 13:25)
konkurs
Oglądając programy telewizyjne o gotowaniu stałam się maniaczka przypraw i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Bardzo chciałabym wygrać zestaw Kamis, poniewaz uwielbiam tworzyć wielowymiarowe smaki moich, wydawać by się mogło, prostych i zwykłych, ale jakże odmienionych dzięki przyprawom daniom. Taki zestaw pomógłby mi komponować nowe smaki i olśnić całą moją rodzinę włącznie z ciagle narzekającą teściową :)
kwoloch (25 listopada 2012 20:58)
konkurs
 Chciałabym wygrać bo zawsze mam problem z przyprawianiem potraw - przesadzam w jedną albo w drugą stronę ze szkodą dla potrawy rzecz jasna. No i dla spożywającego ją Męża.:) Dlatego w Jego imieniu proszę o wzięcie mojej kandydatury pod uwagę:)
Tomek (25 listopada 2012 20:39)
konkurs
Ponieważ zawsze urzywalem przypraw Kamis i chciałem sprobować czegoś nowego. 
Zosia (25 listopada 2012 13:18)
blistry
 Blisry od "Kamisa" przedswiątecznym prezentem - bo każdy podarek okaże się drogi gdy zacznę już lepić wigilijne pierogi.
Paczajka (24 listopada 2012 23:08)
Dlaczego ja?
Chciałabym przetestować, wypróbować tą nowość Kamisa i zrecenzować na blogu.

isskaa@poczta.onet.pl (24 listopada 2012 21:32)
konkurs
Dałabym je mamie w prezencie. Ona rzadko gotuje, niezbyt to lubi, ale może takie gotowe rozwiązanie pomogłoby jej i zrobiłaby coś pysznego na obiad :D
OLA (24 listopada 2012 20:38)
konkurs
Gotowanie jest moją wielka pasją i wraz z tym zesawem mogła bym sprawic bliskim wielka przyjemność i wraz z tymi przyprawami z pewnościa uzyskała bym wspaniały końcowy efekt. Uważam , że gotowanie jest sztuką, którą każdy może osiągnąć, jeżlei tylko chce, a w towarzystwie tych przypraw było by to jeszcze prostsze.
Pozdrawiam Serdecznie!
Justyna (23 listopada 2012 23:27)
smacznie tylko gdy dobrze doprawione
 Potrawy smakują mi i mojej rodzinie wyłącznie gdy są dobrze doprawione.Szczypta odpowiednio dobranych ziół, a podniebienie jest rozpieszczone.
Martyna (23 listopada 2012 23:23)
konkurs
chcialabym sprobowac w koncu czegos nowego :) rzadko gotuje ale majac w kuchni takie przyprawy bede to robic czesciej:P 
Kasia (23 listopada 2012 21:50)
Kamis
Bo nie umiem gotować.
Karolina07 (23 listopada 2012 19:49)
konkurs
Bardzo chciałabym wygrać te przyprawy. 2 wzięłabym dla siebie a 2 dała w prezencie mojej mamie. Umożliwiłyby przyprawianie potraw. Mój mały 2 letni brat uwielbia smakować nowych obiadków, dlatego zrobiłabym jakieś pyszne jedzonka ;))
Magda (23 listopada 2012 17:39)
konkurs
Jestem uczennicą technikum gastronoicznego i uwielbiam gotować. W kuchni często eksperymentuje smakiem i aroamtem . Wygranie przywpraw firmy Kamis pomogło by mi w stworzeniu nowych  pysznych potraw :)
Dorota02 (23 listopada 2012 15:16)
Konkurs
5 miesięcy temu zostałam mamą :) co mnie bardzo cieszy, jednak jak wiadomo karmiąca mama nie ma zbyt dużego wyboru w produktach spożywczysz i nie może zjeść byle co. Chyba każdy przyzna mi rację, że jedzenie, które spożywa karmiąca mama jest bez smaku, co powoduje, że poprostu odechciewa się jedzenia czegokolwiek! Jednak powoli zaczełam wprowadzać przyprawy do moich dań, sałatek, itp. i muszę przyznać, że przyprawy kamis "uratowały mnie" - mam apetyt do jedzenia, ponieważ dania nabrały smaku. Używam różnych ziół, a córeczka świetnie przyjmuje pokarm. Zastanawiałam się wiele razy jak można jeść coś ze smakiem, jak nie jest doprawione? Poprostu nie można :(! a ja uwielbiam dobrze dopawione jedzenie. Dlatego też ostatnio kupiłam duży organizer na przyprawy, jednak nie udało mi się go napełnić w całości, bo brakuje mi wielu przypraw. Może Wy pomożecie mi go zapełnić:)? i wprowadzić do mojej kuchni nowe smaki:). Pozdrawiam Was i wszystkie mamy:)
Dorota02 (23 listopada 2012 14:57)
Konkurs
5 miesięcy temu zostałam mamą :) co mnie bardzo cieszy, jednak jak wiadomo karmiąca mama nie ma zbyt dużego wyboru w produktach spożywczysz i nie może zjeść byle co. Chyba każdy przyzna mi rację, że jedzenie, które spożywa karmiąca mama jest bez smaku, co powoduje, że poprostu odechciewa się jedzenia czegokolwiek! Jednak powoli zaczełam wprowadzać przyprawy do moich dań, sałatek, itp. i muszę przyznać, że przyprawy kamis "uratowały mnie" - mam apetyt do jedzenia, ponieważ dania nabrały smaku. Używam różnych ziół, a córeczka świetnie przyjmuje pokarm. Zastanawiałam się wiele razy jak można jeść coś ze smakiem, jak nie jest doprawione? Poprostu nie można :(! a ja uwielbiam dobrze dopawione jedzenie. Dlatego też ostatnio kupiłam duży organizer na przyprawy, jednak nie udało mi się go napełnić w całości, bo brakuje mi wielu przypraw. Może Wy pomożecie mi go zapełnić:)? i wprowadzić do mojej kuchni nowe smaki:). Pozdrawiam Was i wszystkie mamy:)
Aga Basia (23 listopada 2012 14:19)
KAMIS NA MISS PRZYPRAW!
 KAMIS NA MISS PRZYPRAW!
 Uwielbiam gotowanie a co za tym idzie -kombinowanie z przyprawami .
MOJA KUCHNIA INSPIRUJE SIE PRZYPRAWAMI KAMIS POTRAWY  SA PYSZNE
I ZNIKAJA Z TALERZY W MIG.
Ola (23 listopada 2012 13:53)
Konkurs
Może i nie jestem (oraz nigdy nie będę) Master Chefem, ale uwielbiam gotować, eksperymentować w kuchni i "bawić się" w szefa kuchni. Takie zestawy przypraw byłyby dla mnie nie lada gratką i pretekstem do odbywania kolejnych kulinarnych podróży. Ot, cały mój powód, dla którego mam smaczka na tę nagrodę. ;-)
Elżbieta (23 listopada 2012 10:04)
konkurs
Dania z talerzy w mig znikają,
gdy przyprawy Kamis w nie wnikają.
Jak nowy zestaw wylosuję,
to nową potrawę wylansuję.
Ewa (23 listopada 2012 09:54)
konkurs

Przygodę z gotowaniem zaczęłam niedawno. Gotowanie dla rodziny to mój duży plus w samoocenie. Uwielbiam sprawiać radość moim bliskim :) Te kompozycje ziół sprawią, że moje dania staną się bardziej wyjątkowe nawet przy codziennym posiłku...

Konrad (23 listopada 2012 09:17)
blistry
Nie stosowałem tych kompozycji przyprawowych oferowanych do właściwych dań.Chciałbym spróbować i przekonać się,czy reklama nie kłamie.
Vaniliam (23 listopada 2012 01:26)
Konkurs
Mój dziadek Zdzisław jest najlepszym dziadkiem na świecie! Ma 80 lat i kocha życie. Jest niewiarygodnie intelignenty, dowcipny, zabawny i bardzo aktywny - codziennie jeździ na rowerze, troszkę biega, spaceruje godzinami, a w sezonie w ciągu dnia można zastać go tylko i wyłącznie nad brzegiem jeziora z wędką w ręku. Dziadek kocha gotować, choć bardziej niż samo jedzenie kocha przyprawiać. Jego ulubioną przyprawą jest chilli. Jak dotąd pokonało go tylko chilli habanero :) Z zamiłowania dziadka do ostrego jedzenia wynika cała masa zabawnych sytuacji - np. kiedy dziadek za punkt honoru postawi sobie doprawienie papryczkami wszystkich słoików ze świeżo zaprawionymi przez babcię ogórkami. Zawsze się wyda :)
Pewnie wiecie już, dlaczego bardzo chciałabym wygrać nagrodę w Konkursie z Kamisem.
Aby podarować Najlepszemu Dziadkowi na Świecie! :)
sylwijka (23 listopada 2012 00:03)
konkurs z Kamisem
bardzo interesuję się nowymi produktami na rynku, zawsze je testuję, sprawdzam nowe smaki, zapachy lub sprawdzam nowy produkt , jeśli mi się spodoba jakość nowość polecam ją innym, aby też spróbowali. Cieszę się, gdy mogę coś nowego wprowadzić na stół, zaś rodzina z radością degustuje. Tym sposobem wszyscy są zadowoleni. Czuje się wyróżniona, że mam możliwość przetestowania nowych produktów w pierwszej kolejności, a moje opinie są ważne dla producentów.
Ewa Sabura (22 listopada 2012 23:03)
dla niej
To wszystko dla teściowej:-/

Bo może na danie z Kulinarną Inspiracją Kamis teściowa w końcu nie będzie narzekać na moje gotowanie
jaaaa (22 listopada 2012 21:37)
nowe życie
Chciałabym wygrać bo niebawem zaczynam nowe życie - ślub, mieszkanie, mąż - a to na pewno przyczyni się do poszerzenia moich kulinarnych horyzontów:) Lubię gotować, tak samo jak i mój narzeczony i z miłą chęcią poznałabym nowe produkty Kamis. Powoli muszę kompletować kuchenne wyposażenie:)
Katarzyna (22 listopada 2012 19:30)
konkurs
 Mozna by sie spytac po co przyprawy skoro zycie i tak sie samo pieprzy?nie samym pieprzem zyjemy i solą ale mamy caly arsenal od wyboru do koloru.Dodajemy przyprawy dla polepszenia ich walorów smakowych,zapachowych i w rzadkich przypadkach takich jak kurkuma czy szafran wizualnych.Ja rowniez eksperymentuje i szukam ciekawych zestawien smakowych.Jak kazdy czlowiek chce spozywac zywnosc o roznorodnym smaku i zapachu wiec dlatego chcialabym poznac nowosc Kamis blistry zapachowe bo nie znam jeszcze.
Iga_Krk (22 listopada 2012 14:42)
Konkurs KAMIS
Uwielbiam Wasze przyprawy, uwielbiam Wasze inspiracje. Nigdy nie mogę oprzeć się nowościom, jakie oferujecie. Jako mama i żona, praktycznie codziennie zmagam się z gotowaniem obiadów. Bardzo lubię eksperymentować, sama często zapisuję w pamiętniku to, co udało mi się wyjątkowo.
Nie wyobrażam sobie kuchni bez przypraw KAMIS. Sama w sezonie hoduję zioła w doniczkach, których zawsze mam masę. I zawsze, do każdej zupy czy mięsa, używam tych świeżo zerwanych lub tych WASZYCH o wyjątkowej jakości, zapachu i intensywności. Bardzo chciałabym wygrać ten zestaw, ponieważ mam już w głowie plan, jak go wykorzystam gotując coś pysznego dla moich sylwestrowych gości.

elwira (22 listopada 2012 12:00)
konkurs
Dużo gotuje, dużo przyprawiam wciąż szukam inspiracji, nowych smaków i zapachów. Dla mnie danie bez zestawu przypraw i dodatków to danie bez smaku. Od dawna kupuje, kolekcjonuje,wyszukuje,próbuje i smakouje nowe i wciąż nowe przyprawy, całe zestawy przypraw, gotowe pomysły na dania i jest wspaniale. Wszyscy jedzaą , próbuja no i "niestety" podgapiaja. Zainspirowały mnie  zaproponowane zestawy i bardzooooo chce coś z nich wyczarować.
Paulina.N (nowocinska87@wp.pl) (22 listopada 2012 11:40)
konkurs
 Chciała bym wygrać zestaw przypraw ponieważ moja przygoda z gotowaniem rozpoczęła się od niedawna. Jestem żoną i matką 3 letniego smyka dlatego zazwyczaj gotuję dania dobrze im znane smakowo. Dla mnie są one już po prostu "oklepane". Chciała bym wprowadzić do swojej kuchni coś nowego i smacznego. Mam nadzieję, że przyprawy Kamis pomogą mi w tym i staną się inspiracją.
Paulina.N (22 listopada 2012 11:37)
Konkurs
 Chciała bym wygrać zestaw przypraw ponieważ moja przygoda z gotowaniem rozpoczeła się od niedawna. Jestem żoną i matką 3letniego smyka dlatego zazwyczaj gotuję dania dobrze im znane smakowo. Dla mnie są one już poprostu "oklepane". Chciała bym wprowadzić do swojej kuchni coś nowego i smacznego. Mam nadzieję, że przyprawy Kamis pomogą mi w tym i staną się inspiracją.
Paulina.N (22 listopada 2012 11:36)
Konkurs
 Chciała bym wygrać zestaw przypraw ponieważ moja przygoda z gotowaniem rozpoczeła się od niedawna. Jestem żoną i matką 3letniego smyka dlatego zazwyczaj gotuję dania dobrze im znane smakowo. Dla mnie są one już poprostu "oklepane". Chciała bym wprowadzić do swojej kuchni coś nowego i smacznego. Mam nadzieję, że przyprawy Kamis pomogą mi w tym i staną się inspiracją.
efiaczek (21 listopada 2012 23:33)
odpowiedź konkursowa

Moja przygoda z przyprawami zaczęła się w dzieciństwie od pewnej pizzy, która bardzo mi smakowała. W niedługim czasie odkryłam, że dodawane było do niej oregano, którego smaku wtedy jeszcze nie znałam, a któremu ta pizza zawdzięczała swój niepowtarzalny smak. Gdy dorosłam do samodzielnego przygotowywania posiłków zaczęłam odkrywać jakże przebogaty świat przypraw. To właśnie wtedy zaczął się okres moich kulinarnych eksperymentów, który trwa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego.

 

Dzięki przyprawom przenoszę się do innych krajów, innych światów. To mój bilet także do tych kuchni świata, których zapewne nie będę miała okazji wypróbować konkretnie w danym kraju. Uważam, że przyprawy stanowią duszę potrawy. Traktuję je jak okno na świat. Takie magiczne okno, bo potrafiące wyrysować przed oczami nawet te bardzo egzotyczne dla nas kraje i pozwolić przeciętnemu smakoszowi rozkoszować się jakąkolwiek by nie zapragnął potrawą z przebogatej oferty kuchni świata.

 

To właśnie przyprawy podkreślają smak potraw i wydobywają z nich niepowtarzalny aromat. Stanowią one klucz-wytrych do wielu drzwi, wielu ludzkich serc i odmiennych kultur. To one nadają daniu właściwy smak, a odpowiednio dobrane potrafią wyczarować cuda i wodzić na pokuszenie nie tylko zmysł węchu ale też i smaku. To one przełamują kuchenną nudę i rutynę. Dzięki nim kuchnia raz pachnie tradycją, innym zaś razem uwodzi domowników egzotyką. Przyprawy to naturalna rozkosz dla podniebienia i mądrość wielu pokoleń.

 

Chcę z pomocą wygranych przypraw poszerzyć swój kuchenny repertuar, zaskoczyć gości i samej sobie dać się zaskoczyć. Dla mnie przyprawami świat stoi. W mojej kuchni zostaną one odpowiednio docenione, zajmą należne im, honorowe miejsce, ale na niezbyt długo, bo z pewnością szybko je wykorzystam. Czy są odpowiedniejsze ręce, w które może trafić ta nagroda? : )

Annabell14 (21 listopada 2012 22:19)
konkurs
Bo uwielbiam gotować, przyprawiać, smakować.
A dobry zestaw przypraw to jest to co jest mi najbardziej w tym moim gotowaniu do szczęścia potrzebne.


paulina2157 (21 listopada 2012 21:02)
kamis
OTO 5 POWODÓW DLA KTÓRYCH CHCĘ WYGRAĆ ZESTAW BLISTRÓW 9kolejnośc przypadkowa)

1. Wygrana daje mi dziką radość na cały dzień ;)
2.Chcę ruszyć na podbuj kuchni bez armii ziół i przypraw kamis grozi to jak do tej pory klęską (bezsmakowe, nijakie obiady)
3.nie potrafię mieszać ze sobą przypraw i ziół i dodawać ich w odpowiednich proporcjach efekt (patrzeć punkt nr2 w nawiasie)
4,Lubię testować nowości.
5.uwielbiam aromaty ziół i smak przypraw

ula50 [at] vp.pl (21 listopada 2012 20:34)
konkurs
Aby później chcieć kupować,
Najpierw trzeba wypróbować!
bartek (21 listopada 2012 20:10)
konkurs
 gdy zobaczyłem reklame tego produktu bordzo chxiałem go miec i dlatego chcem wygrac te przyprawy.
amrsta (21 listopada 2012 19:18)
konkurs
Chciałabym wygrać zestaw przypraw , gdyż w mojej kuchni nie może nigdy zabraknąć ziół,które swoim aromatem urozmaicają smak potraw. Niestety trudno jest dostać wszystkie świeże zioła  , dlatego gotując używam ziół suszonych.  Myślę, że to jest rzecz , która zawsze się przydaje w kuchni.
zabajka (21 listopada 2012 19:07)
konkurs
Przyprawy Kamis wygrać bym chciała,
ponieważ z nimi smacznie bym gotowała.
Niektórych z nich nie znam w ogóle,
niektóre są za to kuchni mej królem.
Dzięki tym blistrom me gotowanie
zmieniłoby się w smaków czarowanie.
Poznałabym smak rozmarynu,
szałwii, kolendry, a także imbiru.
Przyprawy Kamis w blistry schowane,
uczyniłyby kuchnię mą zaczarowaną.
NataliaB (21 listopada 2012 16:29)
konkurs
Uwielbiam gotować oraz eksperymentować w kuchni. Uważam, iż KAMIS ma najlepszej jakości przyprawy, które idealnie nadają się do sporządzania świetnych dań, dodatkowym plusem jest przepis, który znajduje się na opakowaniu zestawu zioł. Uważam, że jest to idealny pomysł na pyszny obiad w gronie rodziny i znajomych.
sylwia (21 listopada 2012 14:43)
konkurs
Bardzo chciałabym wygrac blistry. Od niedawna zaczęłam zdrowiej gotować. Dbać o to co jem. Skoro jest zdrowo chciałabym aby nadal pozostało smacznie. Nie mogę się oszukiwać. Dużo mi brakuje do perfekcji. Jestem dopiero początkową kucharką, ktora chciałaby zasmakować wszystkiego. Poznać wszystkie aromaty. Nie jedna pani tutaj jest ode mnie lepsza, ale chcialabym choć troche im dorównać. :) Po za tym 26.11 obchodzę 21 urodziny;) Tego dnia już dostanę jeden prezent (ściągną mi gips z nogi:D), ale wygrana byłaby miły prezentem. Z pewnoscią nie lepszym niz zdrowa noga, ale miłym ;)
madziaq1990 (20 listopada 2012 23:57)
zioła
Chciałabym wygrać te blistry, bo tak na prawdę nigdy nie próbowałam używać naraz tylu różnych ziół i przypraw, a tutaj, proszę bardzo, w jednym poręcznym blisterku wszystko to, co w koncu nadało by moim potrawą wyjątkowości i doskonale podkreśliło ich smak. Dacie wypróbować? :) Pozdrawiam
paulina (20 listopada 2012 23:14)
konkurs
Fajnie byłoby wygrać wyjątkowe przyprawy na wyjątkową okazję. W tym roku po raz pierwszy sama przygotowuję Wigilię w nowym domu!
Marta94 (20 listopada 2012 23:05)
konkurs
Chcę wygrać, bo nie stać mnie na kupno tego, a w kuchni zaawsze sie przyda!
Marlena (20 listopada 2012 22:08)
Konkurs
 Od zawsze jestem miłośniczką kuchni mojego taty. Uwielbiam patrzeć jak gotuje, widzę jaką sprawia mu to przyjemność. Chicałabym wygrać dla niego bo wiem, że gotowanie to jego pasja, którą sama pokochałam. Chiałabym w ten spobó podziękować mu za każdy pyszny obiad jaki przygotował z myślą o mnie oraz ułatwić mu zadanie. Dzięki wygraniu na pewno zbliżyłabym się z tatem i ugotowała z nim przepyszny obiad z przyprawami Kamisa, które bym otrzymała. 

marlena108@op.pl
Radek (20 listopada 2012 21:48)
konkurs
Ponieważ uwielbiam przygotowywać małe "conieco" dla mojej Kochanej żoneczki, zwłaszcza teraz, gdy Boże Narodzenie lada dzień....Jako, że Moja Luba ma specyficzne kubki smakowe, jedynie przyprawy Kamis mogą zadowolić Jej wysublimowany smak.
Palulynka (20 listopada 2012 20:30)
Dżungla
 Bo zasieję w mojej kuchni otrzymane przyprawy i.... podleję trochę miłością, ogrzeje dłońmi i....wyrośnie, wyrośnie dżungla zapachu, z garnków kiełkować będą przeróżne aromaty, patelnie ukwiecą się kolorami a ja...a ja będę pośród tego tańczyć i patrzeć w zadowolone i najedzone oczy ukochanego.
OOOla (20 listopada 2012 20:05)
Wygram!
Aby mama ugotowała - pyszny obiadek.
Aby chłopak zaskoczył - aromatyczną kolacją.
Aby mi w końcu udało sie niesamowicie smaczne danie.
To dla mnie należy się nagroda!
A reszta niech sie chowa.
alucha (20 listopada 2012 19:17)
konkurs
Chciałabym dostać zestaw blistrów ponieważ gotowanie jest moją wielką pasją. Na co dzień zajmuję się informatyką i lubię po pracy ugotować coś pysznego, a przecież nie ma pysznych potraw bez odpowiednich przypraw! To właśnie przyprawy wydobywają smak składników i sprawiają, że nawet proste dania mają niepowtarzalny smak.  
Monika (20 listopada 2012 17:37)
Konkurs

Dlaczego BLISTER powinien wylądować u mnie? Ponieważ od niedawna mieszkam sama, z dala od rodzinnego domu. Stołuję się raczej na mieście. STOP! Czas polubić gotowanie i nauczyć się tej sztuki, może BLSTER mi w tym pomoże? Chęci są :)

monkey-monkey@wp.pl

Lucecita (20 listopada 2012 17:21)
Dlaczego właśnie ja?
 Dlaczego właśnie ja 
Powinnam wygrać blister
Wydaje się to aż
Tak bardzo oczywiste
Lecz jednak ja ujawnię
Tę tajną informację
Dlaczego Blister Kamis
Byłby dla mnie rewelacją!
Uwielbiam kucharzyć
Wymyślać nowe dania
I oczekiwać chwili
Gdy czas jest kosztowania!
Zanurzam się w smaku
Potrawy, mej stworzonej
Lecz wciąż czegoś brakuje
Wciąż jest niedoprawione
A blister przypraw Kamis
Tak jest skomponowany
Nie musiałabym myśleć
Co jeszcze nie dodane!

FACET MD (20 listopada 2012 17:10)
co to?
ten BLISTER to jakiś strasznie dobry musi być, jak tu zleciało tyle fajnych dziewczyń z całej Polski....po tego BLISTRA KAMIS. Chetnie przYjże sie z bliska temu BLISTRU :D
kasia d-wska (20 listopada 2012 17:05)
dlaczego ja?
-bo przyszedł taki dzień, że mój (od 10-ciu lat niezmieniony) mąż, poprosił pięknie, zebym zaczęła gotować ;), nie chce jeść na miescie, na stołowce w pracy, nie chce nawet dzwonić po pizze ani podjeżdżać do McD
- bo sama chcę gotować fajne, smacze posiłki (jeśli on będzie obierał ziemniaki)
Patrycja (20 listopada 2012 16:28)
ziołoleki
Jedynie przyprawy Kamis będą w stanie doprawić moje życie, które ostatnio jest bez smaku. 
Jagoda (20 listopada 2012 16:02)
konkurs
 A DLACZEGO NIE? :D
Katiusza (20 listopada 2012 15:35)
KONKURS
 Matka Polka w kuchni stoi.
Pot z niej spływa - mięso kroi.
Dodaje warzywa, pietruszkę sieka
i wciąż na brak smaku narzeka!

Na gazie gotuje się już pięć zup,
a ona prosi o masaż stóp.
Nic nie wychodzi - wszystko jest mdłe.
"I co ja takiego robię źle?"

Z piekarnika bucha dym.
Co tu począć z daniem złym?
Tata krzywi się z niesmakiem,
dziecko pluje już szpinakiem.
Czego Matce Polce brak,
gdy jedzenie traci smak?

Przypraw nie ma ta kucharka,
więc nie wyjdzie zapiekanka.

"Ja w tej kuchni się uduszę...
Zestaw Kamis wygrać muszę!"


Pati (20 listopada 2012 13:42)
Kamisowy zawrót głowy;)
 Moja mama świetnie gotuje,
i  często mnie w kuchni ciekawie zaskakuje;)
Kamisowy zawrót głowy zrobi na niej wrażenie,
i gotowanie ze smakiem odkryje jej marzenie.
Zawsze chciała zwiedzić świat,
teraz w kuchni odkryje swój smak.
Przyprawy różnorodne okryte tajemnicą,
sprawią, że poczuję się jak za granicą;)
Ravena (20 listopada 2012 12:32)
Konkurs
Gotowanie to odkrywanie tajemnic związanych z przyprawami mieszanie, eksperymenty...To jak alchemik szukający złotego środka. A my gotujący szukamy takiego złotego środka w przyrządzaniu potraw. A z blistry Kamis są świetnym sposobem aby to zrobić! Można z jednego dodać a z drugiego ująć i tak stworzyć swój niepowtarzalny smak z blistrami Kamis.
Telusia (20 listopada 2012 11:07)
Dlaczego ja?
Wygrać przyprawy Kamis bym chciała,
ponieważ odkryłam smykałkę do gotowania.
Pieczenie, smażenie i faszerowanie
z Kamisem pełnię smaku dostanie.
Goście na kolację zaproszeni
z pewnościa będą zaskoczeni.
Z przypraw Kasmi sami skorzystają
i domowej kuchni smaki potraw wychwalają :)
paluszkie@wp.pl (20 listopada 2012 10:53)
KONKURS
Przyprawo, pragnienie moje
I radości serc twoich zjadaczy.
Gdy na stole toczysz kulinarne boje,
Walka Twa wiele dla mnie znaczy.

Dajże się wygrać
I być chlubą mego domu.
A narzekać na Twę wartość
Nie będzie dane już nikomu.

paluszkie@wp.pl (20 listopada 2012 10:52)
KONKURS
Przyprawo, pragnienie moje
I radości serc twoich zjadaczy.
Gdy na stole toczysz kulinarne boje,
Walka Twa wiele dla mnie znaczy.

Dajże się wygrać
I być chlubą mego domu.
A narzekać na Twę wartość
Nie będzie dane już nikomu.

Iwona (20 listopada 2012 10:18)
konkurs
Chciała bym otrzymać taki zestaw bo być może wtedy ktoś pochwalił by moje potrawy, że są dobrze doprawione i smakują a nie tylko negują że za mało doprawione i ciągle czegoś brakuje że aż odechciewa się gotować ! :(
Joanna (20 listopada 2012 09:39)
konkurs
Chciałabym wygrać gdyż kuchnia to moja pasja, uwielbiam gotować innowacyjne potrawy, używać wyszukanych przypraw a kamis jest ze mną w każdej chwili spędzonej w kuchni. Kamis jest bezcenny!
Mateusz Berka (19 listopada 2012 23:53)
konkurs- jalew40@tlen.pl
Witam,
chciałbym wygrać takie przyprawy gdyż pomagam  mojej żonie w gotowaniu przeróżnych dań, a z pewnością by sie ucieszyła jak bym przyniósł  taki zestawik przypraw i cos dla niej przyżądził. W końcu będe mógł sie wykazać. Bardzo lubijemy w przyprawach KAMIS.
pozdrawiam serdecznie
Aga (19 listopada 2012 23:34)
Konkurs
One chcę mnie, bo ja nimi dobrze zajmę się!
Karolinka256 (19 listopada 2012 23:19)
Konkurs
 Chciałabym wygrać jeden z zestawów firmy Kamis, ponieważ lubię eksperymentować w kuchni. Dopiero zaczynam moją przygodę z gotowaniem i nie ukrywam, że taki zestaw na pewno urozmaiciłby dania, które zamierzam przygotować, a może nawet uratowałby je przed kulinarną katastrofą :) 
Jaro (19 listopada 2012 22:49)
konkurs
Chciałbym wygrac , bo nie mam pojęcia co to są blistry , ale na zdjęciu wygląda to obiecująco . 
magda6a (19 listopada 2012 22:19)
konkurs
 Chciałabym wygrać z jeden zestawów, po to by udowodnić, że nawet rzekomo głupie blondynki potrafią przyrządzić coś wyśmienitego.
magda6a (19 listopada 2012 22:17)
konkurs
Chciałabym wygrać jeden z zestawów, po to by udowodnić, że nawet blondynki potrafią przyrządzić coś wyśmienitego.
Kasiencja (19 listopada 2012 22:02)
Konkurs
Moja Babcia zawsze mawiała "- Jak Ty sobie kochana znajdziesz męża, jak Ty tylko jajecznicę potrafisz usmażyć!?" No i chyba coś w tym jest.
Właśnie stuknęła mi 30stka, a męża jak nie było, tak nie ma.
A może kiedyś zupa była za słona? Albo kurczak niedoprawiony? 
Myślę, że taki profesjonalny zestaw kuchennych przypraw dodałby pikanterii i smaku  mojemu związkowi w cudnie odpowiednich proporcjach. :)
Sandra S (19 listopada 2012 21:15)
konkurs
 Gdybym mogła wysłać zdjęcie mojej półki w kuchni, to aż zielono od przypraw Kamis, rewelacyjny aromat zamknięty w poręcznych pojemnikach. A teraz nowość, która podbije tysiące jak nie miliony serc i podniebień. Przyprawy poporcjowane to jest coś, co przydaje się do szybkiej kuchni jaka jest obecnie w modzie. Teraz Już nigdy danie nie będzie nie odpowiednio doprawione:-) 
Onka (19 listopada 2012 21:03)
Konkurs
Szczyptę rozmarynu i tymianku troszkę
Wymieszaj z papryką i dodaj też czosnek.
Dopraw jeszcze szałwią i zestaw gotowy
użyj go zawsze gdy przyjdzie ci do głowy
by polędwiczki z jabłkiem podać
i gości swoich oczarować.
natka (19 listopada 2012 20:57)
konkurs
Każdy zwierz jak i człowiek lubi dobrze pryprawione kamisowymi przyprawami danie zjeść. To tak z rymu i taktu. Wygrywanie fajne jest - podobno. Nigdy nie wygrałam niczego. Może teraz będzie ten pierwszy raz?
monika (19 listopada 2012 20:50)
konkurs
bo wygrywanie jest fajne. Każdy z nas to lubi, także i ja.
Siejka (19 listopada 2012 20:29)
pragnę wygrać
Bardzo chciałabym wygrać, bo kocham gotować. Potrawy które przyrządzam zawsze mają niepowtarzalny smak, dlatego że w znakomitej większości używam przypraw marki Kamis. Wygrana byłaby dla mnie cudowną nagrodą za wierność przyprawom waszej firmy.
Anula (19 listopada 2012 20:28)
Konkurs
Od niedawna znalazłam w sobie chęć do eksperymentowania z jedzeniem, czasem niestety mimo dobrych chęci dania nie smakują super z powodu mojej niewiedzy w komponowaniu przypraw - takie zestawy pozwloliłyby mi dodać smaku moim potrawą - taka smakowa wisienka na torcie
Anula (19 listopada 2012 20:27)
Konkurs
Od niedawna znalazłam w sobie chęć do eksperymentowania z jedzeniem, czasem niestety mimo dobrych chęci dania nie smakują super z powodu mojej niewiedzy w komponowaniu przypraw - takie zestawy pozwloliłyby mi dodać smaku moim potrawą - taka smakowa wisienka na torcie
Amelia (19 listopada 2012 20:17)
konkurs
 niedlugo planuje sie przeprowadzic od rodzicow na 'swoje' ;) wiec taki dodatek do kuchni bardzo by mi sie przydal :) 
adam (19 listopada 2012 19:47)
konkur
chciałbym wygrac bo mam 24 grudnia imieniny a zarazem sa swieta a moze  uda mi sie cos wygrac aby ugotowc cos pysznego  rodzinie
Kasia (19 listopada 2012 19:37)
Konkurs
Chciałabym wygrać ponieważ lubię zaskakiwac rodzinę nowymi potrawami i smakami.
karola88op (19 listopada 2012 19:36)
konkurs
Dlaczego ja ? :) Odpowiedź jest prosta:
Kamis daje mi inspirację,
by zrobić dobra nie tylko kolację.
Z nim upichcę na obiad pyszne danie,
a nawet zrobię wysmienite śniadanie.
Przypraw "Kamis" domagają się moje dania,
by być zawsze pyszne do schrupania.
Z "Kamisem" wszystko pysznie smakuje
i na stole zbyt długo nie króluje,
Zjada je cała rodzina,
nim minie nawet godzina.
Nie mija nawet pół godzinki,
aż częsą się uszy całej rodzinki.


Teresa (19 listopada 2012 19:06)
konkurs
Chciałabym wygrać  zestaw przypraw ponieważ uwielbiam eksperymentować z wszelkimi nowinkami kulinarnymi a przyprawy Kamis są naprawdę świetne, dodają wszystkim potrawom smaku i pikanterii.
Marta (19 listopada 2012 18:28)
konkurs
Kamis najlepsze ma przyprawy
A ja gotuję dla zabawy
Eksperymentuję i próbuję
Smak idealnie wyczuję
Tych przypraw mi potrzeba,
bo moje potrawy zanoszą do nieba!


Pozdrawiam. :D
jolanta zdziech (19 listopada 2012 18:22)
konkurs
Kiedy święta są za pasem chcę wyrobić się też z czasem.Chcę przyprawy mieć w zestawie i używać je w swej strawie.Będzie dużo pieczystego więc potrzebne mi do tego.Czy do kaczki czy zająca ta przyprawa jest kojąca.
Aga Basia (19 listopada 2012 17:47)
KAMIS NA MISS PRZYPRAW!
 Uwielbiam gotowanie a co za tym idzie -kombinowanie z przyprawami .
MOJA KUCHNIA INSPIRUJE SIE PRZYPRAWAMI KAMIS POTRAWY  SA PYSZNE
I ZNIKAJA Z TALERZY W MIG.
basia konarska (19 listopada 2012 17:24)
konkurs kamis
chcialabym wygrac zestaw Kamis, poniewaz bardzo lubie gotowac oraz przyrzadzac potrawy. Niestety jestem dopiero na poczatku mojej kulinarnej drogi i uwazam ze taki zestaw napewno pomoglby mi nauczyc sie nowych smakow rozroznainia przypraw. Korzystajac poniekad z gotowcow mozna nauczyc sie komponowac wlasne zestawy i wyrobic sobie swoj wlasny gust.
Jula (19 listopada 2012 17:23)
konkurs
Chciałabym wygrać ze względu na to, że bardzo lubię gotować i kończą mi się przyprawy, a przyprawy z KAMIS są dobre i polecam je kupować
kamila250 (19 listopada 2012 17:02)
konkurs
Jestem kobietą która bardzo lubi gotować. Taki zestaw przyda sie do zabawy zapachami, smakami, kolorami. Poza tym zawsze używam przypraw z firmy KAMIS i bardzo przypadły do gistu moim kubeczkom smakowym :)
Dorota (19 listopada 2012 16:35)
konkurs
Lubie KAMIS mam nadzieje ze on mnie tez   :)
Fajnie byłoby coś dostać- wygrać a nie tylko kupować:(
skkkk@wp.pl (19 listopada 2012 15:44)
Bo...
chciałbym to przetestować, wygląda interesująco i apetycznie a takie rzeczy lubię próbować...
palecia25 (19 listopada 2012 14:06)
konkurs
 Chciałabym wygrać zestawy przypraw Kamis ponieważ jako studentka wbrew pozorom lubię gować ale tworzenie nowych kompozycji jest dla mnie problem. A tak z gotowymi zestawami było by duuużo łatwiej i smaczniej :)
Smaczek (19 listopada 2012 13:42)
KONKURS
***--------->>>DLACZEGO JA?<<<--------***

KAMISOWE PRZYPRAWY,
TEGO DOMAGAJĄ SIĘ ME POTRAWY,
UPICHCIŁBYM SOBIE SCHABOWEGO,
ALE BRAKUJE MI TEGO I OWEGO
POZOSTAJE MI KANAPKA Z SAŁATĄ,
                   BO JESTEM PRZED WYPŁATĄ.               
                                                                   
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***

 
Aleksandra (19 listopada 2012 13:40)
Rozmarynowy kurczak
Chciałąbym wygrać, by móc zaobserwonać tłumy studentów zbiegających się do kuchni w akademinku, doprowadzonych tam niczym po nitce aromatyczną wonią przygotowywanego przeze mnie rozmarynowego kurczaka z warzywami;)
Tomek (19 listopada 2012 13:35)
konkurs
Bardzo chciałbym usłyszeć od Michaela Morana, jurora "Masterchefa" słowa : "Oddaj fartucha". Dlatego abym  mógł wystartować w kolenej edycji, tego jakże interesującego i emocjonującego programu, powinienem ćwiczyć sztukę kulinarną. A zestawy Kamis w dużej mierze umożliwiłyby mi to.

Dziękuję za uwagę.
ohland (19 listopada 2012 13:22)
KONKURS
Jestem studentką uwielbiam gotować i bawić się przyprawami nie zawszę mogę pozwolic sobie na kupienie tych przyprawy co chcę ze względów finansowych. Mam te podstawowe ale nie kurywam że bardzo przydałyby mi się jeszcze inne. Wtedy mogłabym doprawiać bez ograniczeń swoje dania tak jak chcę;)
tila (19 listopada 2012 13:22)
bo chcę :)
chcę wygrać bo jeszcze nigdy nie wygrałam
Kamila (19 listopada 2012 13:21)
Kamis
Odpowiedź jest prosta i przyjemna jak gotowanie :) Chcę je wygraqć dlatego, że Kamis ma najlepsze przyprawy na świecie!!! :)
Kasieńka (19 listopada 2012 12:53)
To właśnie dla mnie!
4 blistry Kamis kamis kamis kamis są koniecznie dla mnie. Mąż oszalałby ze szcześcia, że żona w końcu coś ugotowała i w dodatku lepiej niż mamusia :P Była by rewolucja w domu! I na pewno bym się wkopała.... ale może i dobrze
marbaj (19 listopada 2012 12:44)
Smacznego
Chcę wygrać jeden z zestawów Kamisa, gdyż pragnę zrobić mojej kochanej żonie najwspanialszą kolację rocznicową.
Wrabel (19 listopada 2012 12:41)
konkurs kamis
Nie mam zielonego pojęcia jak używać przypraw, a jak już jakieś spadną mi z nieba, to chętnie się nauczę ;D 
Kamil Dębicki (19 listopada 2012 12:20)
konkurs
 jestem uczniem klasy gastronomicznej , uwielbiam to co robię i to czego się uczę w szkole i bardzo bym chciał wypróbować wasze przyprawy z przepismi.. 
brokenmyhead (19 listopada 2012 11:49)
moja odpowiedz

Uwielbiam przyprawy! To tylko dzieki nim nasze potrawy mają różny smak. Bez nich myślę, że na świecie może mielibyśmy 100 dań, a mamy wiele więcej. Kocham gotować więc na pewno bym je wykorzystała:) Podobają mi się te wasze nowe blistry. Przyznam, że są bardzo praktyczne


agatajanicka6@wp.pl


sylcia26 (19 listopada 2012 11:45)
konkurs
 ponieważ kocham przyprawy KAMIS,ja i moja rodzinka jesteśmy od nich uzależnieni!!!!!
AgaJW (19 listopada 2012 11:32)
konkurs
Mięso przygotowane,
warzywa umyte i obrane.
Na stole czysta misa,
a gdzie podziały się przyprawy z Kamis'a?
Znalazłam czosnek, tymianek,
Paprykę słodką i majeranek.

Uwielbiam "pichcić" między garnkami
i bawić się smakami.
Nie zawsze mi sie to udaje,
ale się nie poddaje.

Już widzę na swoim stole kulinarne inspiracje,
i wyczaruję ze swoich potraw Kamis'owe wariancje. Iza (19 listopada 2012 11:25)
konkurs
Chciałabym wygrać taki zestaw poneważ uwielbiam poznawać nowe kompozycje przypraw dzięki którym potrawy zyskują zaskakujący i fajny smak :)
dziewuszka88 (19 listopada 2012 11:22)
TAK, TO JA
Tak, to ja jestem niesamowitą początkową kucharką, której brakuje przypraw Kamis, by dania przygotoywane dla przyszłego męża nabrały wyrazistości i niepowtarzalnego smaku. Potrzebuję ich, by on już był mój na zawsze. :)
Iza (19 listopada 2012 11:21)
konkurs
Witam,
przyznam szczerze, chciałabym wygrać by móc  przyrządzić coś bardziej wykwintnego. Moja kuchnia jest bardzo prosta bo kucharz ze mnie naprawdę słaby. Mam parę przepisów które umiem zrobić ale zero w nich wykwintności. Polędwiczki z jabłkiem w sosie szałwiowym to jest naprawdę coś. Mój narzeczony chyba by umarł z zachwytu jakbym cos takiego zrobiła.
JoannaSz (19 listopada 2012 11:15)
konkurs Kamis
W mojej kuchni zioła to podstawa, a Kamis króluje w moim magicznym ziołowym podełku. Nie miałam jednak jeszcze okazji gotować z tymi zestawiami, a szkoda, bo uważam że to najlepszy ziołowy pomysł jaki ostatnio nam zareklamowano. Wspaniale byłoby mieć możliwość dobrania dania do ziół a nie odwrotnie, jak to bywa najczęściej :) A mąż i córeczka z pewnością byliby zachwyceni tak jak ja!
Tosiczka (19 listopada 2012 10:45)
konkurs
Chciałabym wygrać żeby przyżądzić przepyszny obiad dla mojej 3 osobowej rodziny.Chce żeby wyrażał on moje wszystkie uczucia, którymi obdarzam męża i synka. Chce wprowadzić dzieki aromatowi przypraw wspaniałą , rodzinną atmosferę żeby przekazać najwspanialszą wiadomość-"Kochani , rodzina nam się powiększa".
Daniel (19 listopada 2012 10:35)
Konkurs
Mimo to że jestem facetem lubię kulinarne eksperymenty ;) a wasze zestawy przypraw nie wątpliwie w tych eksperymentach by mi pomogły ,dla tego chciałbym je wygrać ;) 
Irena (19 listopada 2012 10:31)
konkurs
 Mam ładną półeczkę ze słoiczkami Kamis ,ale są już puste.Z przyjemnością bym je napełniła.
Małgorzata B. (19 listopada 2012 10:27)
konkurs
Chciałabym otrzymać jeden z zestawów bo bardzo lubie koszystac z nowości. A, że są to przyprawy to tym bardziej bardzo chętnie bym je widziałą w swojej kuchni. Jestem zwolenniczką przyprawiania wszystkiego ziołami czy innymi przyprawami. Staram się nie używać soli,a i tak moje dania są aromatyczne i smaczne więc taki zestaw byłby pomocny w moim królestwie.  O tych przyprawach dowiedziałam się z reklamy w TV i od razu weszłam na stronę żeby sprawdzić co to za cudo i trafiłam na konkurs. Więc to chyba jakiś znak :)
Barbara (19 listopada 2012 10:13)
Właśnie, dlatego ja!
Przyprawa jest niczym kunszt kulinarny który  z najpospolitszych rzeczy robi cuda, buduje miłość która stanowi przyprawę życia. Przyprawa jest niczym diabeł piekąca, jak piekło paląca, jak miłość słodka. Każda noc winna mieć swoje menu. Dostrzegam besse na gruncie Swego raju kulinarnego, na gwałt potrzebuje tych przypraw.
tomczy4a (19 listopada 2012 10:13)
konkurs
Chciałabym przyrządzić super extra specjały z użyciem Waszych przypraw. Taki gadżet w kuchni jest potzrebny do lepszego smaku i robienia "mniam,mniam" i chrupania "chrup, chrup".  MMMMM - jestem już głodna! 
Marlena (19 listopada 2012 10:08)
konkurs
Te nowe przyprawy kamis są mi niezbędne w kuchni, gdyż chciałabym żeby moje potrawy smakowały moim domownikom jeszcze bardziej, żeby moich sąsiadów aromat przyprawiał o nutkę zazdrości  oraz żeby kochana teściowa zadowolona odeszła od stołu :) Pozdrawiam!
kasia martyna (19 listopada 2012 09:50)
konkurs
odp.: Bo tak!
pozdrawiam
Ewcia (19 listopada 2012 09:49)
konkurs
Uważam, że to ja powinnam otrzymać przyprawy KAMIS ponieważ jestem wierną, lojalną, stałą, uczciwą, niezawodną, fanką przypraw firmy KAMIS i od dawna goszczą codziennie na moim stole dodawane do rozmaitych dań, dlatego bonus w postaci zestawu darmowych przypraw byłby dla mojej skromnej osoby wskazany.
huskyluna (19 listopada 2012 09:39)
konkurs
 Lubię dobrze zjeść, smakiem się delektować. Lubię eksperymenty w kuchni i lubię wszystkiego smakować. Ciężko mi dobrać przyprawy, to problem mój od młodości dla tego zestawy przypraw Kamisa sprawi mi dużo radości.
hercik17 (19 listopada 2012 09:33)
Konkurs
W mojej kuchni zawsze stawiam na przyprawy.Świeże zioła jak i te suszone to podstawa.Sięgam również po przyprawy z rożnych stron świata.Inspiruje mnie zapach przypraw.Czasem banalna potrawa dzięki odpowiedniemu aromatowi przypraw potrafi stać się na prawdę znakomitym daniem.Często jednak ludzie nie umieją korzystać z przypraw.Mało kto wie,że na przykład pieprz biały podnosi smak pieprzu czarnego.Każdą nowość lubię wyproować,ocenić i posmakować.A opinią o produkcie chętnie podzielę się na moim blogu na który wszystkich zapraszamhttp://kuchnia17.blogspot.com/
masmak (19 listopada 2012 09:32)
konkurs
 Bardzo lubię gotować. Z doświadczenia wiem, że przyprawy mogą nadać daniu głeboki smak. Są jak wisienka na torcie. Korzystając z przypraw Kamis moje dania zawsze miały właśnie tę głębię o której mówiłem i dlatego chciałbym wygrać ten zestaw ziół i przypraw.
kamila (19 listopada 2012 09:31)
konkurs
 lubie gotować, choć ostatnio trudniej z czasem...ale czasami zaskakuje czymś mojego chłopaka. A ze po nowym roku wprowadzam sie do niego,chciałabym jego i jego rodziców zaskoczyć czymś nowym, smacznym i zdrowym...dlatego przydalyby mi sie takiezestawy przypraw w kuchni ;-)
Klaudia (19 listopada 2012 09:18)
konkursik
Bo nie mam przypraw w mieszkaniu i przydały by mi się:) 
Olga (19 listopada 2012 08:58)
Konkurs Kamis
Chcę wygrać jeden z zestawów, bo marzę, by przenieść się do egzotycznego kraju i za każdym razem, czuć się ja w raju.
casablanca12@wp.pl
emis89 (17 listopada 2012 21:09)
Niezbędnik kucharki!
Dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów?

W mojej kuchni zioła i przyprawy to podstawa!
Uwielbiam gotować, szczególnie kiedy wracam ze studiów do domu.
Zaszywam się w moim królestwie - kuchni, nie mówiąc nic nikomu.
Po jakimś czasie, gdy danie jest aromatyczne i gotowe,
wołam swoich kochanych facetów, by widzieć ich szczęście gradientowe :)
Wiele razy marzyło mi się, by w jakiś magiczny sposób,
przyprawy w szafce potrzebne do danego dania
ułożyły się obok siebie, żeby nie tracić czasu - nie lubię długiego szukania :(
I widzę teraz, że Kamis spełnił moje marzenie,
z nowymi zestawami szukanie i zapominanie o ważnym składniku - to może być tylko złe wspomnienie...
Chciałabym wygrać pyszne zestawy pełne ziół i przypraw,
żeby zawsze zaskakiwać wspaniałym smakiem i zapachem potraw!

Agnes (17 listopada 2012 19:02)
Master chef
Nienawidzę gotować, piec, smażyć... Mam 28 lat, a zdaża mi się do tej pory płakać, gdy muszę upichcić obiad. A najdziwniejsze jest to, że pomimo faktu, iż moje nastawienie do gotowania jest skrajnie negatywne, moje dania są zawsze chwalone i wychodzą przepyszne. Może przyprawy Kamis poprawiłyby jeszcze bardziej ich doskonały smak?
Paulinka_K (16 listopada 2012 23:52)
konkurs
Niedawno zostałam żoną i mamą w związku z tym mam dużo czasu na doskonalenie swoich zdolności kulinarnych. Gotowanie dla męża sprawia mi niesłychaną satysfakcję gdyż w gotowanie wkładam całe serce. Mogę również zaznaczyć , że nie bez znaczenia jest powiedzenie, że przez żołądek do serca, bo w moim przypadku to się sprawdziło. W równe 3 miesiące od naszej pierwszej przeze przygotowanej kolacji mój mąż mi się oświadczył.  Całym serduchem zależy mi na tym by dalej się rozwijać, a jak wiadomo każda potrawa musi być dobrze przyrządzona ,a produkty Kamis rewelacyjnie się do tego nadają.
Życzę wszystkim powodzenia

Pozdrawiam serdecznie :)
Erna (16 listopada 2012 21:08)
Konkurs
Chcę wygrać zestaw przypraw, dlatego że przyprawy moim potrawom wspaniałego aromatu dadzą. Wszystkie  przygotowane przeze mnie dania świateczne będą dzięki przyprawom aromatyczne, smaczne i lekko strawne oraz pachnieć będą wyśmienicie co rodzinie będzie miło do stołu zasiąść i pysznymi potrawawi się zachwycać a póżniej zestawy przypraw Kamis znajomym polecać.
rubi11 (15 listopada 2012 11:37)
konkurs
Właśnie zostałam świeżo upieczoną mężatką, mój mąż długo pracuje i to ja przyrządzam w naszym domu obiady. Niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia, cały czas mam kłopot z doprawianiem potraw, a zestawy przypraw Kamis ułatwiłyby mi zdecydownie moje zadanie. Chciałabym zobaczyć minę moje męża kiedy w końcu nie będzie już musiał doprawiać sobie obiadu na talerzu i wszystko będzie idealne.
ewa85 (14 listopada 2012 20:51)
konkurs
 Chciałabym wygrać żeby ugotować coś super swojemu kochanemu mężowi. Byłaby super niespodzianka i zawsze to coś nowego a jak wiadomo 
,,przez żołądek do serca''  ;-)

heya1 (14 listopada 2012 19:31)
eksperymentatorka
Lubię eksperymentować i próbować nowości, w kuchi oraz w różnych dziedzinach zycia. Chętnie przetestowałabym nowe mieszanki przypraw, nowe przepisy i nowe dania :)
Ania (14 listopada 2012 17:05)
Przyprawy Kamis
Chciałabym dostać te fantastyczne zestawy aromatycznych przypraw, ponieważ uwielbiam gotować, a przyprawy to bardzo ważny element mojej kuchni. No i w związku z tym chciałabym upichcić coś pysznego dla mojej rodzinki z dodatkiem przypraw KAMIS! Na pewno będą zachwyceni :-)
lazyxlady (14 listopada 2012 12:05)
konkurs
 Z przyczyn zależnych i niezaleznych ode mnie znajduję się na studiach. Jak wiadomo na początku rodzice są szczodrzy, tudzież mamusia robi tyyyyle zapasów jedzenia,że się nie nadąża jeść. Jednak z biegiem czasu odechciewa jej się takie sposobu dbania o mnie i przekazuje mi pewną sumę za którą muszę przeżyć. Często zapomina,że za te pieniądze muszę uzyskać bilet miesięczny czy stos kserówek do nauki. Tym nie raz sposoby przygotowywania jedzenia są bardzo trywialne, np. ciasto do pierogów ''wałkuje się'' butelką od piwa, bo na wałek już nie wystarczyło; innym razem je się sam ryż z posolonym pomidorem albo najzwyczajniej w świecie zupkę chińską. Jako studentka powinnam się kierować w głównej mierze rozsądkiem i jeść przynajmniej jeden ciepły (porządny) posiłek, co by mój żółądek zbyt szybko nie odmówił posłuszeństwa. Chciałabym wygrac ten zestaw bo lubię szereg ziół i przypraw, które podkreślają smak przypraw, nawet jeśli nie będzie mnie stać,żeby coś zrobić wedle przepisu, to zrobię jakiś alternatywny posiłek za pomocą tych przypraw. 
AdrianaB. (14 listopada 2012 09:14)
konkurs
Zawsze gdy przyrządzam potrawy, dodaję kilku przypraw z mojego koszyczka, gdy wszystko ładnie się upiecze b ugotuje, nakładam na talerz... i jak zwykle zapomniałam a to o czosnku, a to o papryce... Myślę, że wygranie w takim konkursie, wreszcie by sprawiło, że nigdy przy przyrządzaniu potrawy nie zapomnę o ważnej przyprawie.
Iza (14 listopada 2012 09:03)
konkurs
Kamis w kuchni inspiracją, cud dodatek do przepisów,
Zestaw przypraw chcę otrzymać i mieć pole do popisu.
Kurczak z boczkiem, z warzywami, polędwiczki, wołowina...
Bez tych przypraw żadne danie ideału się nie trzyma.
Pełniąc co dzień w swoim domu rolę szefa kuchennego,
Pragnę dawać domownikom "Kamis kuchnię" - życząc SMACZNEGO!
Nulek (14 listopada 2012 09:02)
Dlaczego ja? ;)
 Jestem ostra niczym CHILI z IMBIREM nieźle zmieszane,
jak ROZMARYN jestem świeża, pachnąca niczym TYMIANEK,
mam w sobie słodycz PAPRYKI i KOLENDRY rozmarzenie,
zdrowie, które daje CZOSNEK, także bardzo sobie cenię,
stymuluję niczym SZAŁWIA, pobudzam jak OREGANO...
Mam w sobie moc mnóstwa PRZYPRAW, którą im w naturze dano!
 
A w dodatku kocham kuchnię, spędzam w niej długie godziny,
więc kiedy będziecie myśleć, "Hmmm, kogo tu nagrodzimy?",
spójrzcie na podany niżej link i doceńcie mnie, proszę,
to ja, Ziołowa Anula, taki wniosek tutaj wnoszę. :) 
 
http://anulowe.blogspot.com/search/label/z%20wied%C5%BAmowej%20kuchni
Martyna N. (14 listopada 2012 00:08)
konkurs
 Uwielbiam próbować nowych smaków, gotować dla bliskich i zaskakiwać ich nowymi pomysłami. Ostatnio brakuje tego w mojej kuchni. Gdyby tylko udało mi się wygrać to bez wahania wydałabym wielkie przyjęcie w swoim domu. I uszczęśliwiła tych, na których mi zalezy.
Katarzynka (13 listopada 2012 23:43)
konkurs
Wczoraj obchodziłam urodziny i planuję zorganizowanie imprezy, an której mam zamiar przygotowac jakieś pyszne danie. Tym razem chcę zaskoczyć moich znajomych jakimś nietypowym daniem, ponieważ wszyscy wiedzą jak gotuję, a tym razem to musi być coś wyjątkowego. W końcu nie co dzień kończy się "naście" lat.
AnitaNidzica (13 listopada 2012 23:32)
konkurs
Jako kobieta, którakocha  kuchnie,nowości i urozmaiceniaw kuchni bardzo chętnie dostanę takizestawik,który bardzo przyda mi się w kuchni. Uwielbiamgotowac, bawic się przyprawami,smakami,kolorami. Czasami brakmi inspiracji, a ten zestaw pomógłby mi. mając 356 dniw roku nie raz trudno coś na szybkiego wymyślec,a tu taka małapodpowiedz to duże ułatwienie dla każdego. 
Monyrka (13 listopada 2012 22:47)
konkurs
Bo miałam ostatnio urodziny i to by był miły prezent wygrać:)

Dodaj komentarz

Autor:
Tytuł:
Największa platforma konkursowa - codziennie świeże konkursy, otokonkursy.pl